Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування

Зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування, що пов’язані з наступним випуском цінних паперів або реєстрацією змін до регламенту, підлягають державній реєстрації. Для цього компанія з управління активами подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про реєстрацію змін, безпосередньо зміни та інші документи.

Умови та випадки надання послуги

Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – корпоративного фонду) компанія з управління активами подає до НКЦПФР такі документи:
1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 8 до Положення 1104), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту, реєстрацію випуску акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 12 до Положення 1104);
2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;
3) звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій корпоративного фонду (додаток 13 до Положення 1104), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), складений на дату прийняття наглядовою радою корпоративного фонду рішення про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду;
4) зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду у двох примірниках, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), уповноваженої особи корпоративного фонду. У разі якщо корпоративний фонд при розміщенні акцій корпоративного фонду користується послугами андеррайтера(ів), зміни, пов’язані зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, погоджуються андеррайтером(ами);
5) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування (у разі заміни свідоцтва);
6) копію статуту корпоративного фонду або змін до нього (у разі внесення змін), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;
7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами.
Договір з компанією з управління активами (у разі її заміни) має бути затверджений загальними зборами, а договір зі зберігачем (у разі його заміни) затверджений загальними зборами та погоджений компанією з управління активами;
8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.
Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до НКЦПФР, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;
9) зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту);
10) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду);
11) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних з наступним випуском акцій);
12) копію повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду;
13) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, документи, визначені підпунктами 7, 9, 10, 12, 13, не подаються.
Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі – пайового фонду) компанія з управління активами подає до НКЦПФР такі документи:
1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 4 до Положення 1103), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 7до Положення 1103); 2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;
3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);
4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9 до Положення 1103), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;
5) довідку про стан емісійного рахунку, видану Центральним депозитарієм цінних паперів;
6) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів);
7) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі необхідності заміни свідоцтва);
8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до НКЦПФР, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;
9) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);
10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;
11) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів);
12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;
13) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом НКЦПФР, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі);
14) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов’язаних виключно з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами 3, 9, 10, 13, та 14, не подаються.
Документи на двох та більше аркушах обов’язково повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою компанії з управління активами.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-zmn-do-prospektu-ems-tsnnih-paperv-nstitutu-splynogo-nvestuvannya-platna/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію змін до проспекту емісії та реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 8 до Положення 1104), або заява про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту, реєстрацію випуску акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 12 до Положення 1104). | Довідка у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). | Звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій корпоративного фонду (додаток 13 до Положення 1104), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), складений на дату прийняття наглядовою радою корпоративного фонду рішення про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду. | Зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду у двох примірниках, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), уповноваженої особи корпоративного фонду. | Зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту). | Копія повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду. | Копія статуту корпоративного фонду або змін до нього (у разі внесення змін), засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду. | Оригінал або копія платіжного доручення, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних з наступним випуском акцій). | Оригінал або копія платіжного доручення, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду). | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами. | Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(а) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, із зазначенням причин внесення таких змін. | Оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування (у разі заміни свідоцтва). | Фінансова звітність, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Строки

Звичайне надання: 30 днів (робочі)

Результати

Зареєстровані зміни до проспекту емісії цінних паперів., Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі видачі або заміни свідоцтва)., Зареєстровані зміни до регламенту (у разі їх реєстрації).

Вартість

Звичайне надання:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии