Затвердження змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів у вигляді відповідного додатку до проспекту (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

У разі виникнення будь-яких важливих змін чи доповнень інформації, яка міститься у проспекті, суттєвих помилок або неточностей, особа, яка оформила проспект, зобов’язана внести відповідні зміни, доповнення та виправлення до такого проспекту, якщо вони виявлені до закінчення строку дії публічної пропозиції або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі. Зміни та доповнення до проспекту мають бути оформлені у вигляді відповідного додатка до проспекту та подані на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови та випадки надання послуги

У разі виникнення будь-яких важливих змін, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті, виявлення суттєвих помилок або неточностей у ньому, якщо це може вплинути на обґрунтовану оцінку факторів, особа, яка оформила проспект, зобов’язана внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту, якщо такі зміни виникли, та/або суттєві помилки і неточності, виявлені до закінчення строку дії публічної пропозиції або до дати початку торгів такими цінними паперами на фондовій біржі (залежно від того, яка подія відбулася пізніше).
Зміни та/або доповнення до проспекту у зв’язку із виникненням суттєвих змін мають бути оформлені у вигляді відповідного додатка до проспекту та подані на затвердження реєструвальному органу протягом п’яти робочих днів з дати виникнення суттєвих змін, а у випадку суттєвих помилок або неточностей, виявлених у проспекті, – протягом п’яти робочих днів з дати, коли особа, яка розміщує проспект, їх виявила.
Додаток має містити чітке посилання на положення проспекту, які змінюються, та нову редакцію такого положення.
Додаток до проспекту має містити достатньо інформації для належного виправлення помилки або неточності, які призвели до необхідності змін та доповнень до проспекту. У разі внесення численних (більше 10) змін до проспекту особа, що розміщує проспект, має подати на розгляд реєструвальному органу одночасно проспект у режимі рецензування та чисту версію, підписану уповноваженою особою. Запропоновані зміни та/або доповнення до проспекту мають містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів.
Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту облігацій, а у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті облігацій та може вплинути на оцінку облігацій, зобов’язаний внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту:
1) до закінчення строку дії публічної пропозиції – у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті облігацій та може вплинути на оцінку облігацій. Зміни до проспекту оформлюються в порядку, визначеному Положенням про здійснення публічної пропозиції цінних паперів;
2) протягом строку обігу облігацій, але не пізніше 15 робочих днів до дати закінчення обігу облігацій – у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій. Зміни до рішення про емісію облігацій або проспекту облігацій оформлюються відповідно до вимог цього Положення.
Продовжити строки обігу та погашення облігацій емітент може виключно у випадках:
здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску облігацій;
отримання емітентом згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску облігацій;
викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску та надання усіма власниками решти облігацій згоди на продовження таких строків.
Забороняється вносити зміни та/або доповнення до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій в частині:
1) зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, встановлених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій;
2) зміни об’єкта житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов’язань за цільовими облігаціями (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій).
У разі внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій протягом строку обігу облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій) затвердження змін до проспекту облігацій або погодження рішення про емісію облігацій здійснюється у такому порядку:
1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;
2) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій;
3) подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, але не менш як за 7 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, а саме:
заяви про зупинення обігу облігацій (додаток 9);
копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника емітента;
копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом керівника емітента;
4) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 10) протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинення обігу облігацій;
5) оприлюднення реєструвальним органом інформації про зупинення обігу облігацій на офіційному веб-сайті реєструвального органу протягом одного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;
6) направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;
7) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про зупинення обігу облігацій протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;
8) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій подання до реєструвального органу документів для затвердження змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення про емісію облігацій, а саме:
заяви про затвердження змін до проспекту облігацій/погодження змін до рішення про емісію облігацій (додаток 11);
змін до проспекту облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента;
копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника емітента;
копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом керівника емітента;
копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом керівника емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);
копій документів, визначених підпунктами 10 – 16 глави 2 цього розділу (подаються у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);
9) затвердження реєструвальним органом чи відмова у затвердженні змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення про емісію облігацій чи відмова у погодженні змін до рішення про емісію облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 12).
У разі неотримання від емітента документів для затвердження змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення про емісію облігацій протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу облігацій.
10) оприлюднення реєструвальним органом інформації про відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті реєструвального органу не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;
11) направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу щодо порядку обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;
12) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про відновлення обігу облігацій протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;
13) оприлюднення емітентом затверджених змін до проспекту (у разі оформлення проспекту облігацій) відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.
Публічне акціонерне товариство, або емітент облігацій, що здійснює публічну пропозицію (у разі неоформлення проспекту облігацій), або емітент, що має непогашені випуски облігацій, щодо яких було здійснено публічну пропозицію, оприлюднює у спосіб, визначений статтею 39 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, погоджені зміни до рішення про емісію протягом 3 робочих днів з дня погодження таких змін.
14) надання через депозитарну систему України емітентом протягом 3 робочих днів з дня затвердження додатків до проспекту облігацій (погодження змін до рішення про емісію облігацій) копії таких змін власникам облігацій на дату погодження (затвердження) таких змін.
15) надання емітентом протягом 15 днів з дня затвердження змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення про емісію облігацій копії таких змін Центральному депозитарію цінних паперів.
У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН або змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН, затвердження змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН або погодження рішення про емісію сертифікатів ФОН здійснюється у такому порядку:
1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН або рішення про емісію сертифікатів ФОН;
2) подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН або рішення про емісію сертифікатів ФОН, а саме:
заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН / погодження змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН (додаток 9);
змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію сертифікатів ФОН у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента;
копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін та/або доповнень до проспекту сертифікатів ФОН або рішення про емісію сертифікатів ФОН, засвідченої підписом керівника емітента.Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/zatverdzhennia-zmin-ta-abo-dopovnen-do-prospektu-tsinnykh-paperiv-iaki-povynni-buty-oformleni-u-vyhliadi-vidpovidnoho-dodatku-do-prospektu-krim-tsinnykh-paperiv-instytutiv-spilnoho-investuvannia/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про затвердження змін до проспекту облігацій/погодження змін до рішення про емісію облігацій | Зміни до проспекту облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента | Копія рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника емітента | Копія рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом керівника емітента | Копія довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом керівника емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку)

Строки

Звичайне надання: 7 днів (робочі)

Результати

Затверджений додаток до проспекту цінних паперів засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии