Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та затвердження проспекту/остаточних умов емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

Реєстрацію випуску облігацій та проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій, а також затвердження проспекту емісії, здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Умови та випадки надання послуги

Для реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту/остаточних умов емітент до реєструвального органу подає:
1) заяву про реєстрацію випуску облігацій, складену згідно з додатком 6 до цього Положення;
2) публічну пропозицію, складену згідно з додатком 7 до цього Положення 801 (подається у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції, якщо інформації про публічну пропозицію немає у рішенні про емісію або проспекті/остаточних умовах);
3) копію дозволу на здійснення емісії облігацій (подається у разі, якщо копія такого дозволу не подавалась реєструвальному органу раніше, або якщо поданий раніше дозвіл (його копія) не покриває емісії облігацій, яка здійснюється емітентом);
4) копію документа, що підтверджує погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та з такою організацією не укладено міжнародний договір України);
5) останню річну фінансову звітність емітента, що складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які використовуються емітентом.
Якщо фінансова звітність є у публічному доступі внаслідок її оприлюднення на вебсайті емітента, емітент може не надавати її копії. У такому разі заява про реєстрацію випуску облігацій має містити посилання на вебсторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація.
У разі складення річної фінансової звітності емітента англійською мовою переклад такої звітності державною мовою України не вимагається;
6) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита);
7) відповідні додаткові документи, визначені пунктами 2–5, залежно від особливостей емісії облігацій.
У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції), яка не потребує оформлення проспекту (у випадках, передбачених пунктом 5 глави 2 розділу I цього Положення 801), емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1, подає до реєструвального органу рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про емісію облігацій.
Рішення про емісію облігацій може оформлюватися в формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та має містити відомості та інформацію, що наведені в додатку 8 до Положення 801.
Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з додатком 8 до Положення 801, в рішенні про емісію облігацій, поданому відповідно до цього пункту. При цьому, у разі якщо порядок викладення інформації в поданому рішенні про емісію облігацій не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, зазначеними в додатку 8 до Положення 801, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданого рішення про емісію облігацій, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 8 до Положення 801.
У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) з оформленням проспекту (крім базового проспекту) емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подає до реєструвального органу проспект.
Проспект (крім базового проспекту) може оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та має містити відомості та інформацію, що наведені в додатку 9 до Положення 801.
Проспект може складатися з одного чи кількох різних документів, які також можуть містити посилання на інші документи, які є у публічному доступі.
Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з додатком 9 до Положення 801, в проспекті, поданому відповідно до цього пункту. При цьому, якщо порядок викладення інформації в поданому проспекті не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, передбаченими в додатку 9 до Положення 801, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданого проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 9 до Положення 801.
У разі наміру емітента здійснити більше ніж одну емісію облігацій емітент може оформити проспект у формі базового проспекту та остаточних умов емісії відповідного випуску відповідно до пункту 4.
У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням проспекту (крім базового проспекту) емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі проспекту.
У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) з оформленням базового проспекту емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1, подає до реєструвального органу базовий проспект та остаточні умови першої емісії облігацій відповідного випуску, а в разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту – лише остаточні умови наступної емісії облігацій відповідного випуску.
Базовий проспект має містити всю істотну загальну інформацію про емітента та облігації, щодо яких здійснюється емісія. До базового проспекту мають додаватися остаточні умови про кожну емісію облігацій, випуск якої пропонується до реєстрації в реєструвальному органі. Інформація, що наведена у базовому проспекті, може не повторюватися в остаточних умовах. Базовий проспект може не містити певної інформації, яка невідома на момент затвердження базового проспекту і яка може бути визначена лише на момент затвердження остаточних умов.
Остаточні умови викладаються у вигляді окремого документа у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати. Остаточні умови базового проспекту є невід’ємною частиною базового проспекту та мають аналізуватися у поєднанні з базовим проспектом та додатками до нього. Остаточні умови базового проспекту не можуть бути підставою для внесення змін до інформації, зазначеної в базовому проспекті, якщо інше не передбачено базовим проспектом.
Базовий проспект та остаточні умови кожної емісії облігацій відповідного випуску можуть оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента, а обсяг інформації, що зазначається в базовому проспекті, та інформації, що зазначається в остаточних умовах, визначається на власний розсуд емітента. При цьому:
1) базовий проспект та остаточні умови кожної емісії облігацій відповідного випуску мають в сукупності містити всі відомості та інформацію, які вимагаються для складення та оформлення проспекту згідно з пунктом 3 та додатком 9 до Положення 801;
2) додатково до мінімального обсягу відомостей та інформації, що мають міститися в базовому проспекті та остаточних умовах згідно з абзацом п’ятим цього пункту, базовий проспект має містити:
загальний опис інформації, яка може включатися в остаточні умови;
зразок шаблону «Форма остаточних умов».
Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з пунктом 3 та додатком 9 до цього Положення 801, в базовому проспекті та остаточних умовах, поданих відповідно до цього пункту. При цьому, якщо порядок викладення інформації в поданих базовому проспекті та остаточних умовах не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, передбаченими в додатку 9 до Положення 801, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданих базового проспекту та остаточних умов, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 9 до Положення 801.
У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням базового проспекту та остаточних умов емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі базового проспекту та/або остаточних умов.
У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) міжнародною фінансовою організацією, членом якої є Україна та/або з якою укладено міжнародний договір України, відповідно до базового проспекту (подібного за змістом документа), який є у публічному доступі (зокрема, внаслідок його оприлюднення на вебсайті емітента або іноземної фондової біржі, яка входить до переліку іноземних фондових бірж), емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1, подає до реєструвального органу остаточні умови емісії облігацій відповідного випуску (подібний за змістом документ). При цьому:
1) емітент може не надавати реєструвальному органу копії такого базового проспекту (подібного за змістом документа) за умови, що подані остаточні умови (подібний за змістом документ) містять (містить) посилання на URL-адресу, де опублікований такий базовий проспект (подібний за змістом документ). У такому разі заява про реєстрацію випуску облігацій має містити посилання на вебсайт (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація;
2) такий базовий проспект (подібний за змістом документ) вважається складеним та оформленим належним чином згідно з Положенням 801 та законодавством України.
У разі оформлення базового проспекту (подібного за змістом документа) англійською мовою його переклад державною мовою України не вимагається. Остаточні умови (подібний за змістом документ) викладаються українською мовою та, згідно з вимогами базового проспекту чи за бажанням емітента, іншою мовою чи мовами.
Остаточні умови (подібний за змістом документ), які (який) подаються (подається) відповідно до цього пункту, мають (має) бути складені (складений) та оформлені (оформлений) відповідно до вимог базового проспекту (подібний за змістом документ), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, та з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом.
У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням остаточних умов емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі остаточних умов відповідно до базового проспекту, який є у публічному доступі.
Якщо інформація, яка має бути включена до рішення про емісію облігацій або проспекту/остаточних умов та додатків 8–9 Положення 801 (залежно від особливостей емісії облігацій), не застосовується до емітента або облігацій, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція), рішення про емісію облігацій або проспект/остаточні умові має містити інформацію, що найбільш відповідає інформації, яка має бути обов’язково включена до рішення про емісію облігацій або проспекту/остаточних умов.
У разі якщо документи, що вимагаються від емітента згідно з цією главою, складені іноземною мовою, подається також їхній переклад державною мовою України, засвідчений уповноваженою особою емітента або засвідчений у нотаріальному порядку, крім випадків, коли їх текст викладено одночасно іноземною мовою та державною мовою України або цією главою допускається їхнє оформлення та подання іноземною мовою без потреби перекладу.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/reiestratsiia-vypusku-oblihatsii-mizhnarodnykh-finansovykh-orhanizatsii-reiestratsiia-vypusku-ta-zatverdzhennia-prospektu-ostatochnykh-umov-emisii-oblihatsii-mizhnarodnykh-finansovykh-orhanizatsii/ .

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію випуску облігацій, складена згідно з додатком 6 до Положення | Публічна пропозиція, складена за формою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-20#n608 (подається у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції, якщо інформації про публічну пропозицію немає у рішенні про емісію або проспекті / остаточних умовах) | Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита) | Копія дозволу на здійснення емісії облігацій (подається у разі, якщо копія такого дозволу не подавалась реєструвальному органу раніше, або якщо поданий раніше дозвіл (його копія) не покриває емісії облігацій, яка здійснюється емітентом) | Копія документа, що підтверджує погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та з такою організацією не укладено міжнародний договір України) | Остання річна фінансова звітність емітента, що складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які використовуються емітентом (за потреби)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій, Затверджений проспект/остаточні умови облігацій МФО, засвідчений підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу

Вартість

Звичайне надання:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии