Реєстрація випуску цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва)

Рішення про реєстрацію випуску цінних паперів (крім облігацій внутрішніх місцевих позик, акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу та цінних паперів інститутів спільного інвестування) приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. У результаті реєстрації емітент отримує свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів.

Умови та випадки надання послуги

Відповідні документи для реєстрації випуску цінних паперів подаються, якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі.
1. Реєстрація випуску (випусків) акцій у разі заснування акціонерного товариства:Для реєстрації випуску (випусків) акцій засновником (засновниками) або уповноваженою(ими) особою (особами) засновника (засновників) товариства подаються:заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій (додаток 1);
рішення зборів засновників про:
– створення товариства;
– визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичної особи; найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів (факсу) – для юридичної особи), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням товариства (у разі необхідності);
– приватне розміщення акцій;
– погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору) (зазначене(і) рішення оформлюється(ються) протоколом, який повинен бути засвідчений підписом (підписами) керівника і печаткою (печатками) (у разі наявності) засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників);
засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі укладання такого договору);
копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито”;
довідка про взяття на облік платника податків, видана відповідним органом державної податкової служби (у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб – резидентів подається щодо кожного із таких засновників), або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб – нерезидентів подається щодо кожного із таких засновників);
копія паспорта громадянина України (для фізичної особи – резидента) або копія паспорта (паспортного документа) (для фізичної особи – нерезидента) та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті) (у разі наявності засновників товариства – фізичних осіб подаються щодо кожного із таких засновників);
баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами керівників й печатками юридичної особи та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора), та довідка про фінансовий стан, засвідчена підписом та печаткою аудитора (підписом керівника та печаткою аудиторської фірми) (зазначені документи подаються у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників, при цьому: банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати);
аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) (зазначений документ подається у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників. Стосовно юридичних осіб – нерезидентів може подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором України);
аудиторський висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника – юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб щодо кожного із таких засновників). Стосовно юридичних осіб – нерезидентів може подаватися аудиторський висновок аудитора іноземної держави, підтверджений аудитором України;
документ(и) про майновий стан засновників – фізичних осіб, що підтверджує(ють) їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства (для фізичних осіб – резидентів – довідка органу доходів і зборів про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація) за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства.
Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи – боржника, відносно якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура розпорядження майном боржника, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також:копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія документа, що підтверджує повноваження розпорядника майна, яким погоджено або прийнято рішення про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія ухвали господарського суду про припинення повноважень керівника або органів управління боржника та про тимчасове покладання виконання обов’язків керівника боржника на розпорядника майна (у разі якщо господарським судом винесена така ухвала), засвідчена підписом розпорядника майна та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія рішення органу управління боржника, погодженого розпорядником майна, або рішення розпорядника майна, якщо повноваження органу управління боржника припинено ухвалою господарського суду, про створення акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника боржника або розпорядника майна, якщо повноваження керівника боржника припинено ухвалою господарського суду, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку.
Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи – боржника, відносно якої судом винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство та введена процедура санації, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також:копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія ухвали господарського суду про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
документи, які підтверджують попереднє погодження плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (у разі наявності стосовно боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків);
копія ухвали господарського суду про затвердження плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія плану санації боржника, засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
документи, які підтверджують попереднє погодження змін до плану санації боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном (стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства);
копія ухвали господарського суду про затвердження змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія змін до плану санації боржника (якщо такі зміни пов’язані з процедурою створення акціонерного товариства), засвідчена підписом керуючого санацією та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
документ, який підтверджує повноваження керуючого санацією (у разі, якщо господарським судом приймалося рішення про звільнення керуючого санацією від виконання ним обов’язків та про призначення нового керуючого санацією).
Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, яке створюється за участю юридичної особи – боржника, якою на стадії провадження у справі про банкрутство укладена мирова угода, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також:копія рішення керівника боржника чи арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, про укладення мирової угоди;
копія протоколу засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія мирової угоди, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
копія ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство, якою затверджена мирова угода, засвідчена підписом керівника боржника або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), який виконує повноваження органів управління та керівника боржника, та печаткою товариства або у нотаріальному порядку;
документ, який підтверджує повноваження керівника боржника або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), який підписав від імені боржника мирову угоду.
Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником якого є держава в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також копія рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності відповідно до компетенції про створення на базі об’єкта державної власності акціонерного товариства.Для реєстрації випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, засновником якого є територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, подаються документи, передбачені підпунктом 1.1, а також копія рішення органу місцевого самоврядування відповідно до компетенції про створення на базі об’єкта комунальної власності акціонерного товариства.Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-restrats-vipusku-restrats-vipusku-ta-prospektu-ems-nformatsx/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію випуску (випусків) акцій | Аудиторський висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника – юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу товариства (подається у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб щодо кожного із таких засновників) | Аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) (зазначений документ подається у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників) | Баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами керівників й печатками юридичної особи та аудиторської фірми (підписом та печаткою аудитора) (зазначені документи подаються у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників) | Довідка про взяття на облік платника податків, видана відповідним органом державної податкової служби (у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб – резидентів подається щодо кожного із таких засновників), або копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб – нерезидентів подається щодо кожного із таких засновників) | Документ(и) про майновий стан засновників – фізичних осіб, що підтверджує(ють) їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства (для фізичних осіб – резидентів – довідка органу доходів і зборів про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація) за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства | Засновницький договір чи його копія, засвідчена у нотаріальному порядку (у разі укладання такого договору) | Копія паспорта громадянина України (для фізичної особи – резидента) або копія паспорта (паспортного документа) (для фізичної особи – нерезидента) та копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті) (у разі наявності засновників товариства – фізичних осіб подаються щодо кожного із таких засновників) | Копія платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 “Про державне мито” | Рішення зборів засновників про створення товариства (зазначене рішення оформлюється протоколом, який повинен бути засвідчений підписом керівника і печаткою (у разі наявності) засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників) | Баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати (для банків) | Довідка про фінансовий стан, засвідчена підписом та печаткою аудитора (підписом керівника та печаткою аудиторської фірми) (зазначені документи подаються у разі наявності засновників товариства – юридичних осіб окремо щодо кожного із таких засновників) | Рішення зборів засновників про визначення уповноваженої(их) особи (осіб) засновника (засновників) (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичної особи; найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номери телефонів (факсу) – для юридичної особи), якій (яким) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням товариства (у разі необхідності) (зазначене рішення оформлюється протоколом, який повинен бути засвідчений підписом керівника і печаткою (у разі наявності) засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників) | Рішення зборів засновників про погодження умов засновницького договору (у випадку прийняття рішення про укладання засновницького договору) (зазначене рішення оформлюється протоколом, який повинен бути засвідчений підписом керівника і печаткою (у разі наявності) засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників) | Рішення зборів засновників про приватне розміщення акцій (зазначене рішення оформлюється протоколом, який повинен бути засвідчений підписом керівника і печаткою (у разі наявності) засновника (засновників) та/або підписами голови і секретаря зборів засновників)

Строки

Звичайне надання: 25 днів (робочі)

Результати

Свідоцтво про реєстрацію випуску ацінних паперів, Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів

Вартість

Звичайне надання:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии