Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

Юрособа, що має намір надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, повинна пройти авторизацію, яку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. У результаті авторизації відомості про юрособу вносять до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку.

Умови та випадки надання послуги

Авторизація юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, здійснюється за двома етапами.
1. Заявник для проходження першого етапу авторизації і включення його до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі – Реєстр уповноважених осіб) та отримання свідоцтва про включення до Реєстру уповноважених осіб подає до Комісії:
1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осіб (додаток 2);
2) копію статуту або іншого установчого документа заявника, крім випадку наявності доступу до відомостей статуту такої особи – резидента в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацію у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи – резидента.
Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, яке підписують усі засновники, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).
Якщо заявником є іноземна юридична особа, подається витяг із торговельного, банківського, судового реєстрів або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально, а також інформація у довільній формі щодо дати реєстрації представництва юридичної особи і копія свідоцтва про реєстрацію представництва такої юридичної особи;
3) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (додаток 3) з доданням схематичного зображення такої структури;
4) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія й витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи.
Документи, передбачені цим підпунктом, заявник подає щодо фізичної особи – прямого власника з істотною участю у заявника та всіх осіб, які здійснюють контроль власника з істотною участю у заявника, у тому числі іноземців;
5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності заявника (для банків та інших фінансових установ, що, зокрема, підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, з доданням копії фінансової звітності за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).
Аудиторські звіти, передбачені цим підпунктом, мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту й відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Якщо фінансова звітність заявника разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) є у публічному доступі в результаті її оприлюднення на веб-сайті юридичної особи та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, заявник може не подавати паперові копії таких документів. У такому разі заявник подає підписану керівником заявника довідку, що має містити посилання на веб-сторінку, де оприлюднено такі документи. У довідці зазначається універсальний покажчик місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назва файла.
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності не подається, якщо його подавали до Комісії за останній звітний період до дати подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб;
6) анкету щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 4). Цей документ подають щодо кожного власника з істотною участю у заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, призначених головою та членами колегіального виконавчого органу) у заявника, голови та членів наглядової ради заявника і всіх осіб, які здійснюють контроль власника з істотною участю у заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) заявника;
7) анкету щодо кваліфікації голови та членів органів управління заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (додаток 5);
8) анкету щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 6). Подається щодо заявника та кожної юридичної особи – власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, які здійснюють контроль власника істотної участі у заявника;
9) довідку про асоційованих осіб – членів сім’ї фізичної особи – прямого власника з істотною участю у заявнику (додаток 7);
10) довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа – прямий власник з істотною участю у заявнику є керівником та/або контролером (додаток 8);
11) довідку про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (у разі її створення), інших органів заявника, передбачених його статутом (додаток 9);
12) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника, що провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше, ніж заявник, місцезнаходження (додаток 10).
Подає заявник, який буде провадити (провадить) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку за її окремими видами у складі спеціалізованих структурних підрозділів у разі, якщо такі підрозділи розташовані за іншим, ніж заявник, місцезнаходженням;
13) засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення);
14) копії внутрішніх положень заявника, що визначають порядок надання відповідного виду інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме:
внутрішні правила, що визначають порядок оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або
внутрішні правила, що визначають порядок збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або
внутрішні правила, що визначають порядок подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії;
15) порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та опис системи управління ризиками;
16) внутрішні правила та інформацію про створення й забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів під час здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
17) внутрішні правила щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, які, зокрема, містять методику перевірки інформації на повноту (відповідність, достовірність), відповідно до вимог розділу IV цього Положення;
18) калькуляцію майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 6 місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (додаток 11), і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду та впровадження засобів, необхідних для забезпечення провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку;
19) інформацію про застосування аутсорсингу (за наявності), яка містить:
вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;
інформацію щодо юридичної особи, якій передано частину процесів, функцій, які забезпечують надання інформаційної послуги заявником, а саме повне найменування юридичної особи (для юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською та його транслітерація українською мовами), ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) / країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидента), місцезнаходження;
внутрішні правила та процедури, спрямовані на організацію надання інформаційної послуги із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов’язаних з аутсорсингом.
2. Заявник для проходження другого етапу авторизації для погодження відповідних засобів і подальшого включення до Реєстру уповноважених осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Комісії документи для погодження відповідних засобів, які забезпечують провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку (далі – відповідні засоби):
1) заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або
заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, та її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або
заяву про погодження відповідних засобів, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) інформацію про засоби, які забезпечують оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та/або
інформацію про засоби, які забезпечують збирання всієї оприлюдненої відповідно до статті 277 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регульованої інформації, її консолідацію в безперервний оновлюваний електронний потік інформації та забезпечення оприлюднення такої інформації в режимі, максимально технічно наближеному до реального часу, а також її доступність для всіх юридичних і фізичних осіб на безоплатній основі не пізніше ніж через 15 хвилин після її оприлюднення, та/або
інформацію про засоби, які забезпечують подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) інформацію про відповідні засоби захисту інформації, її передання, мінімізації ризиків втрати, спотворення, несанкціонованого доступу та/або витоку;
4) інформацію про засоби забезпечення збереження інформації та безперервності провадження діяльності.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-vidatch-svdotstva-pro-vklyutchennya-do-restru-osb-upovnovazhenih-nadavati-nformatsyn-poslugi-na/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про включення до Реєстру уповноважених осіб | Довідка про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника з доданням схематичного зображення такої структури | Копія статуту або іншого установчого документа заявника, крім випадку наявності доступу до відомостей статуту такої особи – резидента в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацію у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи – резидента | Ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, або ксерокопії лицьового та зворотного боків безконтактного електронного носія й витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, засвідчені підписом фізичної особи | Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності заявника (для банків та інших фінансових установ, що, зокрема, підтверджує відповідність економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу) за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви про включення до Реєстру уповноважених осіб, з доданням копії фінансової звітності за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав) | Анкета щодо ділової репутації фізичної особи https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/69/f480678n574.doc | Анкету щодо ділової репутації юридичної особи https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/69/f480678n573.doc | Довідка про асоційованих осіб – членів сім’ї фізичної особи – прямого власника з істотною участю у заявнику | Засвідчені підписом керівника заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, укладений заявником або засновником (у разі створення юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення) | Анкета щодо кваліфікації голови та членів органів управління заявника, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) | Внутрішні правила та інформацію про створення й забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів під час здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку | Внутрішні правила щодо відповідних засобів гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків спотворення, неправомірного втручання та/або витоку інформації, які, зокрема, містять методику перевірки інформації на повноту (відповідність, достовірність) | Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (у разі її створення), інших органів заявника, передбачених його статутом | Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа – прямий власник з істотною участю у заявнику є керівником та/або контролером | Інформацію про застосування аутсорсингу (за наявності) | Калькуляцію майбутніх сукупних витрат заявника: адміністративних витрат заявника на здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку протягом 6 місяців, з доданням засвідченої підписом керівника заявника копії затвердженої організаційної структури заявника, штатного розпису заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника, працівники яких безпосередньо здійснюватимуть діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, і витрат, спрямованих на придбання/розроблення/оренду та впровадження засобів, необхідних для забезпечення провадження діяльності з надання певної(их) інформаційної(их) послуги (послуг) на фондовому ринку | Копії внутрішніх положень заявника, що визначають порядок надання відповідного виду інформаційних послуг на фондовому ринку | Порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та опис системи управління ризиками

Строки

Звичайне надання: 90 днів (календарні)

Результати

Погодження/відмова в погодженні внутрішніх правил заявника, Погодження/відмова в погодженні відповідних засобів, Включення заявника до Реєстру уповноважених осіб, Видача свідоцтва про включення до Реєстру уповноважених осіб, Залишення заяви без розгляду

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии