Погодження проекту статуту та реєстрація випуску акцій для формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестфонду

Щоб погодити проєкт статуту та зареєструвати випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду, необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та пакет документів. Якщо підстав для відмови немає, заявник отримує погоджений статут проєкту і свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Умови та випадки надання послуги

З метою погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду до НКЦПФР подаєтьсязаява про погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду згідно з додатком 1 до Положення 1104.
Протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(а) корпоративного фонду (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) – юридичних(ої) осіб (особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) має містити: а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду; відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб – прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб – резидентів – повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, для юридичних осіб – нерезидентів – повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи); предмет та цілі діяльності; мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду); розмір початкового статутного капіталу корпоративного фонду;відомості про розмір внесків кожного із засновників до статутного капіталу корпоративного фонду; найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок;
б) рішення про приватне розміщення акцій, яке включає: загальну номінальну вартість акцій, які передбачається розмістити; номінальну вартість акцій; кількість акцій; форму випуску та тип акцій; форму існування акцій; права власників акцій;в) рішення про затвердження проекту статуту корпоративного фонду;
г) визначення дати проведення установчих зборів засновників (установчі збори корпоративного фонду мають бути проведені протягом трьох місяців з дня повної оплати засновниками вартості акцій); ґ) визначення засновника(ів) та/або уповноважених осіб засновника(ів) (повне найменування – для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб), якому(им) надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням корпоративного фонду та укладенням з Центральним депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів.
Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом. Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду | Протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами(ом) засновників(а) корпоративного фонду (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) – юридичних(ої) осіб (особи)) (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню) | Проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників (рішенням одноосібного засновника), засвідчений підписами(ом) засновників(а) (уповноважених(ої) осіб (особи) засновників(а) – юридичних(ої) осіб (особи)) | Фінансова звітність засновника – юридичної особи, складена згідно із застосованою концептуальною основою складання фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, який підтверджує спроможність засновника сплатити відповідні внески до статутного капіталу фонду | Копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного контролюючого органу за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника – фізичної особи. | Довідка про структуру власності засновників – юридичних осіб, засвідчена підписами уповноважених осіб таких засновників | Довідка в довільній формі про належність/неналежність засновників – фізичних осіб до суб’єктів, визначених статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції», засвідчена підписами таких засновників

Строки

Звичайне надання: 30 днів (робочі)

Результати

Погоджений проект статуту корпоративного фонду, Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии