Скасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

У разі виникнення підстав для скасування випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) емітенту необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про скасування та пакетом документів.

Умови та випадки надання послуги

1. Скасування реєстрації випусків акційПротягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу / схвалення звіту ліквідатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:
заяву про скасування реєстрації випуску акцій (додаток 1);
копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури), при цьому;
копію затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства / копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури);
копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави);
оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій (подається у разі затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом банку, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);
оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій.
Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта у разі перетворення комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:
заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 1);
копію рішення про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, при цьому;
копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;
копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);
довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;
копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;
копію рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства, що містить інформацію про особу (осіб), уповноважену(их) на підписання таких установчих документів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою акціонерного товариства, що припиняється;
засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально копію затверджених установчих документів створюваного товариства-правонаступника;
копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при бездокументарній формі існування акцій), засвідчені підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складених станом на:
дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску;
24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про затвердження передавального акта,
або копію реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій) акціонерного товариства, що припиняється (припинилось) шляхом перетворення, станом на дату закриття реєстру, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально;
оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення;
довідку про отримання письмового волевиявлення всіх акціонерів товариства щодо їх згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства, та відповідні підтвердні документи:
рішення уповноваженого органу акціонера – юридичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріально;
заяву акціонера – фізичної особи про надання згоди отримати статус повного учасника або вкладника командитного товариства, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.
Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта у разі приєднання акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання, власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або інше товариство, що приєднується, комісія з припинення подає до реєструвального органу такі документи для скасування реєстрації випуску акцій:
заяву про скасування реєстрації випусків акцій (додаток 1) ;
копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.
копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;
копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження передавального акта, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;
копію рішення уповноваженого органу товариства, до якого здійснюється приєднання, про затвердження договору про приєднання, що засвідчується підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання;
копію затвердженого передавального акта, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства;
копію статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, у чинній редакції, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства або нотаріально;
довідку про повідомлення кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” із зазначенням номера та дати офіційного друкованого видання реєструвального органу, в якому було опубліковано повідомлення про ухвалене рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;
оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства, що припиняється шляхом приєднання.
2. Скасування реєстрації випуску облігаційУ випадку прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій для скасування реєстрації випуску облігацій емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій, визначеної у проспекті емісії облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:заяву про скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення облігацій (додаток 2);
оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента;
оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено, емітент подає до реєструвального органу такі документи:заяву про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій (додаток 3);
копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії);
оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-skasuvannya-restrats-vipusku-tsnnih-paperv/ .

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про скасування реєстрації випуску цінних паперів | Копія рішення про затвердження ліквідаційного балансу товариства, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (крім випадку прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) | Копія затвердженого ліквідаційного балансу товариства, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства / копії ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора, схваленого комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства (у разі прийняття постанови господарського суду про визнання акціонерного товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) | Копія опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів) | Довідка про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про затвердження ліквідаційного балансу, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів) | Довідка про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо затвердження ліквідаційного балансу, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави) | Оригінал (оригінали) тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій (подається у разі затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом банку, але неможливості здійснити державну реєстрацію змін до статуту у зв’язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку) | Оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів | Копія довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії) | Оригінал рішення про відмову від розміщення облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента | Копія реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій, складеного на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (серії) | Копія реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату затвердження результатів конвертації облігацій, та письмові заяви (повідомлення) власників облігацій відповідного випуску (серії) про згоду на проведення конвертації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення конвертації облігацій засвідчується в нотаріальному порядку) | Документ, що підтверджує ринкову вартість облігацій, визначену відповідно до законодавства станом на день, що передує першому дню надсилання власникам повідомлення про проведення конвертації облігацій | Нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій) | Копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за цільовими облігаціями | Копія дозволу на будівництво (копія рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об’єкта) | Копія дозволу на виконання будівельних робіт | Копії договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (надаються у разі, якщо для будівництва об’єкта емітент залучає підрядника) | Копії договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об’єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (надаються у разі укладання таких договорів) | Копія ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) | Копія рішення про затвердження проектної документації | Копія рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів конвертації облігацій, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента

Строки

Звичайне надання: 15 днів (робочі)

Результати

Розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии