Скасування реєстрації випуску цінних паперів

У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія повинна звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій, проспекту емісії акцій, а також анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Умови та випадки надання послуги

Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – Фонд), проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає до НКЦПФР такі документи:
1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 3 до Положення 2606);
2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення акцій Фонду);
3) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;
4) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;
5) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми);
6) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії;
7) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1 до Положення 2606) з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 12 пункту 5 розділу ІІ Положення 2606;
8) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників акцій Фонду (у разі його здійснення);
9) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови наглядової ради. Подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду;
10) копію протоколу загальних зборів учасників Фонду, або протоколу засідання наглядової ради, або рішення одноосібного учасника Фонду щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), або копію протоколу засідання ліквідаційної комісії (у разі відсутності учасників Фонду).Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі – Фонд), проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія або уповноважений орган КУА подає за кожним Фондом окремо такі документи:1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії або уповноваженою особою КУА (додаток 2 до Положення 2605);
2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників про порядок розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);
3) довідку КУА щодо переліку учасників Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду із зазначенням частки інвестиційних сертифікатів, які належать кожному учаснику Фонду, від їх загальної кількості, що перебуває в обігу, засвідчену підписом уповноваженої особи КУА (подається у разі дострокової ліквідації Фонду або здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);
4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;
5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;
6) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми) та їх печатками;
7) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА;
8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1 до Положення 2605), з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 10 пункту 5 розділу ІІ Положення 2605;
9) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників інвестиційних сертифікатів Фонду (у разі його здійснення);
10) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду);
11) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи КУА.
Для скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, у разі якщо після реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду жоден з інвестиційних сертифікатів не розміщено, ліквідаційна комісія подає такі документи:
1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 2 до Положення 2605);
2) довідку Центрального депозитарію про те, що розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснювалось;
3) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами уповноважених осіб КУА, аудитора (аудиторської фірми);
4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;
5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та змін до нього (них). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;
6) копію протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу КУА щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою КУА.
Для скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), у разі ліквідації інвестиційного фонду (взаємного фонду або всіх взаємних фондів інвестиційної компанії (за кожним фондом окремо)), ліквідаційна комісія (інвестиційна компанія) подає такі документи: а) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів, підписану головою ліквідаційної комісії і засвідчену печаткою інвестиційного фонду (згідно з додатком 1 до Положення 229); б) протокол рішення вищого органу товариства (заявника) про ліквідацію товариства (філії – взаємного фонду, усіх взаємних фондів), засвідчений підписом уповноваженої посадової особи товариства (заявника) та печаткою товариства (заявника). Для закритого інвестиційного фонду (закритого взаємного фонду інвестиційної компанії), що ліквідується за рішенням господарського суду, – копію рішення господарського суду, пронумеровану, прошиту та засвідчену підписом уповноваженої посадової особи товариства (заявника) та печаткою товариства (заявника); в) копії публікацій, передбачених порядком проведення розрахунків з учасниками інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у разі їх ліквідації, затвердженим Фондом державного майна України відповідно до п. 4 Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній” від 07.08.99 N 968; г) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів; ґ) баланс (звіт про фінансовий стан) фонду, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), складені станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, разом з аудиторським звітом щодо такої фінансової звітності або звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
д) засвідчені підписом уповноваженої посадової особи та печаткою інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), а також підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Центрального депозитарію довідки про вартість чистих активів фонду та про фінансові вкладення фонду станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, складені відповідно до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 березня 2002 року №104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2002 року за №392/6680; е) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою товариства (заявника) копії ліквідаційного балансу (звіту про фінансовий стан) та довідки про ліквідаційну вартість чистих активів фонду, складені на дату, наступну за датою здійснення останнього платежу на користь кредиторів (крім засновників та учасників – для інвестиційного фонду; учасників – для взаємного фонду інвестиційної компанії); є) звіт ліквідаційної комісії про здійснені розрахунки з кредиторами та учасниками фонду, засвідчений підписами всіх членів ліквідаційної комісії та печаткою товариства (заявника), а також підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Центрального депозитарію згідно з додатком 2 до Положення 229; ж) документи, що підтверджують депонування до уповноваженого банку або депозиту нотаріальної контори за місцем державної реєстрації товариства (заявника) грошових коштів, що залишились унаслідок непред’явлення учасниками до викупу інвестиційних сертифікатів фонду в межах установленого терміну викупу інвестиційних сертифікатів (у разі ліквідації інвестиційного фонду або інвестиційної компанії), або документи, що підтверджують узяття інвестиційною компанією на свій баланс зобов’язань щодо розрахунків з учасниками взаємного фонду, які не пред’явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати в межах установленого терміну. Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом. Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.
Всі інші умови надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/skasuvannya-restrats-vipusku-tsnnih-paperv-s/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписана головою ліквідаційної комісії | Довідка, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення акцій Фонду) | Оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду | Оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації) | Копія балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми) | Звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії з доданням інформаційної довідки | Копія довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії | Копія Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчена підписом голови наглядової ради (подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду) | Копія протоколу загальних зборів учасників Фонду, або протоколу засідання наглядової ради, або рішення одноосібного учасника Фонду щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), або копія протоколу засідання ліквідаційної комісії (у разі відсутності учасників Фонду). | Документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників акцій Фонду (у разі його здійснення)

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Розпорядження НКЦПФР, Повідомлення про залишення заяви без розгляду, Повідомлення про відмову в скасуванні

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии