Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів, крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу

Для реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про реєстрацію та пакет документів.

Умови та випадки надання послуги

Для реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – корпоративного фонду), що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до НКЦПФР такі документи:
1) заяву про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій (додаток 3 до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719 (із змінами) (далі – Положення № 1104));
2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, який (яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із збільшенням статутного капіталу;
3) копію статуту корпоративного фонду з урахуванням змін, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;
4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), укладеного з депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ (далі – зберігач) (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;
5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору з компанією з управління активами, затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;
6) проспект емісії акцій корпоративного фонду, затверджений загальними зборами корпоративного фонду, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи корпоративного фонду.
У разі якщо емітент при розміщенні акцій користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії погоджується з андеррайтером(ами);
7) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Зазначена фінансова звітність корпоративного фонду має бути складена станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;
8) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;
9) оригінал (копію) платіжного доручення із зазначенням найменування фонду, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчений(у) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами з відміткою банку про його прийняття;
10) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 5 до Положення № 1104). Довідка є дійсною не більше ніж 7 робочих днів з дати її складання.
У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни НКЦПФР із зазначенням вичерпної інформації щодо таких змін;
11) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;
12) довідку у довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
З метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі – пайового фонду) компанія з управління активами подає до НКЦПФР такі документи:1) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 1 до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 20.06.2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1188/23720 (із змінами) (далі – Положення № 1103));
2) протокол (копію або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;
3) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 розділу ІІІ Положення №1103 (у двох примірниках).
У разі якщо компанія з управління активами при розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії інвестиційних сертифікатів засвідчується андеррайтером(ами);
4) оригінал платіжного доручення (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами), що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;
5) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу.
6) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;
7) довідку у довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму, оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом. Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності).
Всі інші умови та необхідні документи можна перпеглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-vipusku-restratsya-vipusku-ta-prospektu-ems-nformats-pro-vipusk-tsp-krm-oblgatsy/.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій | Заява про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду | Довідка в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу | Довідка у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів) | Довідка у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій) | Довідка у довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму, оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей) | Довідка у довільній формі, що містить відомості про компанію з управління активами, аудиторську фірму, зберігача (в разі укладення договору зі зберігачем), оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування корпоративного фонду, укладених з ними, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі зміни таких відомостей) | Копія статуту корпоративного фонду з урахуванням змін, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про обслуговування активів інститутів спільного інвестування, укладеного з депозитарною установою, яка має ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами | Оригінал (копія) платіжного доручення із зазначенням найменування фонду, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчений(а) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами з відміткою банку про його прийняття | Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(а) підписами голови, секретаря загальних зборів, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, який (яке) містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв’язку із збільшенням статутного капіталу | Проспект емісії акцій корпоративного фонду, затверджений загальними зборами корпоративного фонду, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 розділу ІІІ Положення №1103 (у двох примірниках). | Протокол (копія або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду | Фінансовв звітність, складенв за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» | Довідка про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору з компанією з управління активами, затвердженого загальними зборами корпоративного фонду | Оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду

Строки

Справляється державне мито у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п’ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року: 30 днів (календарні)

Результати

Зареєстрований проспект емісії, Свідоцтво про реєстрацію випуску, Повідомлення про відмову в реєстрації, Повідомлення про залишення заяви без розгляду

Вартість

Справляється державне мито у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п’ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року: 0.1%

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии