Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Питання по виконавчому провадженню для іспиту на приватного виконавця (частина 2 питання 1000-1555)

Питання по виконавчому провадженню (частина 2)

Зміст

Питання 1000-1099

Питання 1100-1199

Питання 1200-1299

Питання 1300-1399

Питання 1400-1499

Питання 1500-1555

(ознайомитись з частиною 1 питання 1-999)


1000. Коли відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру
боржників?

1001. Коли відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру
боржників?

1002. Протягом якого строку виконавець зобов’язаний прийняти рішення
про накладення арешту на майно в порядку, визначеному Законом України
«Про виконавче провадження»?

1003. Вкажіть на форму управлінського рішення, яким затверджується
персональний склад Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?

1004. Якими є правові наслідки укладення правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задовольнити вимоги стягувача за рахунок такого майна?

1005. До нотаріуса з метою вчинення правочину щодо відчуження майна
звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржників.
У який строк нотаріус повинен повідомити орган державної виконавчої служби
або приватного виконавця про це майно, у разі відсутності у нотаріуса
інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржника?

1006. Які дії вчиняє виконавець у разі прийняття на виконання
виконавчого документу, виданого на підставі рішення немайнового характеру?

1007. Як повинен вчинити виконавець у разі надходження заяви боржника
щодо розстрочки виконання рішення?

1008. Якими повинні бути дії виконавця у разі звернення прокурора із
заявою про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження?

1009. Що зобов”язаний зробити виконавець, якщо на виконання надійшов
виконавчий документ за яким стягувачем є його вітчим?


1010. Виконавець при примусовому виконанні рішення суду з метою
захисту інтересів стягувача вправі одержувати конфіденційну інформацію від:

1011. Під час примусового виконання рішення суду виконавець при
виявлені коштів на рахунку боржника із спеціальним режимом використання:

1012. На якій основі залучаються суб’єкти господарювання при
примусовому виконанні рішення суду до проведення чи організації виконавчих
дій?

1013. На підставі якого документа залучаються працівники поліції для
проведення виконавчих дій при примусовому виконанні рішення суду?

1014. За яких умов виконавець має право безперешкодно входити на
земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника —
юридичної особи?

1015. Яким органом встановлюється порядок доступу до інформації про
боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка
міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних?

1016. За яких підстав виконавець має право при примусовому виконанні
виконавчого документа примусово проникнути до житла фізичної особи
боржника?

1017. Чи має право виконавець при примусовому виконанні виконавчого
документу накласти арешт на виявлені кошти у касі юридичної особи —
боржника?

1018. За чиєю згодою виконавець використовує приміщення для
тимчасового зберігання вилученого майна?

1019. В якому випадку виконавець може винести постанову про розстрочку або відстрочку виконання рішення (крім судових рішень)?


1020. Не пізніше якого строку виконавець готує проект заявки на
реалізацію арештованого майна після ознайомлення сторін із результатами
визначення вартості?

1021. Не пізніше скількох днів Організатор торгів вносить до Системи
електронних торгів арештованим майном інформацію про майно та формує лот
торгів?

1022. На якій території вимоги виконавця щодо виконання рішень, є
обов’язковими?

1023. Яка відповідальність передбачена за несвоєчасне подання або
неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів
боржника?

1024. Приватний виконавець має право провести перевірку інформації про
наявність боржника чи його майна, або про місце роботи в іншому виконавчому
окрузі:

1025. Що зобов’язаний зробити приватний виконавець до початку
здійснення діяльності?

1026. Який орган повідомляє приватний виконавець про початок
діяльності?

1027. З якого моменту приватний виконавець має право розпочати
здійснення діяльності?

1028. Не пізніше якого строку приватний виконавець зобов’язаний
повідомити Міністерство юстиції України у разі зміни відомостей, які
підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України?

1029. Які наслідки виникають для виконавця після внесення запису до
Єдиного реєстру приватних виконавців про зупинення права на здійснення
діяльності приватного виконавця?


1030. Чиєю власністю є матеріали виконавчих проваджень, які знаходяться
в веденні приватного виконавця ?

1031. На який строк видається посвідчення про право на здійснення
діяльності приватного виконавця?

1032. У який строк приватним виконавцем складається іспит в межах
вимог підвищення кваліфікації?

1033. Протягом якого строку приватний виконавець, який не склав іспит в
межах вимог підвищення кваліфікації має право скласти його повторно?

1034. Ким організовуються навчальні курси, тренінги, семінари з метою
підвищення кваліфікації приватних виконавців?

1035. З якого кола осіб, фізичні або юридичні особи мають право вільного
вибору приватного виконавця?

1036. Що зобов’язаний зробити приватний виконавець до початку
здійснення діяльності?

1037. На які рахунки вилучаються та зараховуються вилучені готівкові
кошти боржника?

1038. Не пізніше якого строку готівкові кошти боржника вилучаються та
зараховуються на відповідні рахунки приватного виконавця?

1039. Який документ складається виконавцем про вилучення у боржника
готівкових коштів та зарахування їх на відповідні рахунки приватного
виконавця?


1040. В який строк на кошти та інші цінності боржника, що перебувають
на рахунках в банках чи інших фінансових установах, накладається арешт
виконавцем?

1041. За яких умов арешт виконавця, накладений раніше, поширюється на
кошти боржника на рахунках, відкритих після винесення постанови про
накладення арешту?

1042. Не рідше якого строку виконавцем повинна проводитися перевірка
майнового стану боржника щодо виявлення рахунків?

1043. Яким чином, у разі відсутності у боржника коштів та інших
цінностей, впливає звернення стягнення на майно боржника на звернення
стягнення на грошові кошти в подальшому?

1044. Чи може бути накладений арешт на кошти, що перебувають на
поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих
відповідно до положень Закону України «Про теплопостачання»:

1045. Чи може бути накладений арешт на кошти на рахунках платників у
системі електронного адміністрування податку на додану вартість?

1046. Чи може бути накладений арешт на кошти боржника — фізичної
особи, що містяться на рахунку, на який зараховуються пенсійні виплати?

1047. Ким остаточно визначається черговість стягнення на кошти та інше
майно боржника?

1048. З урахуванням обсягу яких стягнень, накладається арешт на кошти
боржника, крім суми коштів, необхідної для виконання за виконавчим
документом? Вибрати повну відповідь.

1049. Який строк для продажу банком коштів боржника в іноземній
валюті за дорученням виконавця?


1050. В якому випадку допускається звернення стягнення на кошти
боржника в іноземній валюті?

1051. Звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті
здійснюється, якщо кошти:

1052. Які подальші дії виконавця у разі якщо кошти боржника в іноземній
валюті розміщені в банку, який не має права на продаж іноземної валюти на
внутрішньому валютному ринку?

1053. В який строк банк, який не має права на продаж іноземної валюти на
внутрішньому валютному ринку для перерахування, зобов’язаний перерахувати
кошти боржника в іноземній валюті до банку, що має таке право?

1054. На чий валютний рахунок приватний виконавець стягує кошти
боржника в іноземній валюті?

1055. На кого покладаються витрати у зв’язку з валютообмінними
фінансовими операціями при зверненні стягнення на кошти боржника в
іноземній валюті та виконанні рішень під час обчислення боргу в іноземній
валюті?

1056. Що повинен зробити виконавець у разі виявлення коштів боржника в
гривнях при обчисленні суми боргу в іноземній валюті?

1057. Які дії має вчинити банк у разі отримання постанови суду від
арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання
боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом»?

1058. Не менше скількох примірників платіжної вимоги має оформити
виконавець для примусового списання коштів?

1059. Які дії вчиняються із виконавчим документом, на підставі якого
оформлено платіжну вимогу?


1060. Не пізніше якого строку банк, в якому відкриті рахунки боржника,
приймає платіжні вимоги виконавця з дати їх складання?

1061. Протягом якого строку з дати складання банк, що обслуговує
виконавця, приймає платіжні вимоги виконавця ?

1062. Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо
їх визнання та виконання передбачено договором, згода на обов’язковість якого
надана:

1063. Яку дію вчиняє банк у разі неподання виконавцем разом з платіжною
вимогою реєстру платіжних вимог?

1064. Яку дію вчиняє банк при надходженні платіжної вимоги у разі
недостатності коштів на рахунку боржника?

1065. Не пізніше якого терміну банк повідомляє боржника про
надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів з його рахунку,
якщо умова про повідомлення платника про надходження платіжної вимоги
передбачена договором банківського рахунку?

1066. Протягом якого строку виконавець може відкликати платіжну
вимогу?

1067. Який документ направляє виконавець до банку з метою відкликання
платіжної вимоги?

1068. В якій сумі платіжна вимога може бути відкликана виконавцем?

1069. Яким чином повинна бути доставлена постанова про арешт коштів,
щоб вона була прийнята банком для виконання?


1070. Які дії вчиняє банк для забезпечення виконання постанови про арешт
коштів, якщо вона надійшла до банку після закінчення операційного дня?

1071. Які дії вчиняє банк, після арешту коштів, якщо на рахунку боржника
є сума, що визначена постановою про арешт коштів?

1072. Не пізніше якого строку із дня отримання постанови банк повідомляє
виконавця про відсутність коштів на рахунку боржника для виконання
постанови про арешт коштів?

1073. Арешт яких коштів боржника здійснює банк протягом операційного
дня під час дії постанови виконавця про арешт коштів?

1074. Які дії вчиняє банк, якщо на кошти накладено арешт і на рахунку
арештована сума коштів менша, ніж та, що зазначена в документі про арешт
коштів?

1075. Які дії вчиняє банк, якщо під час дії постанови про арешт коштів до
банку протягом операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів?

1076. До якого моменту забороняється використовувати кошти, що
арештовані на рахунку боржника? (оберіть найбільш повну та вірну відповідь).

1077. Які дії має вчинити банк, якщо до нього надійде платіжна вимога за
іншим виконавчим документом, ніж той, для забезпечення виконання якого
накладено арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім арештованих)
коштів?

1078. Які наслідки щодо накладеного арешту на кошти боржника
настають, у разі закриття рахунку за ініціативою клієнта, у випадках
реорганізації чи ліквідації юридичних осіб або з ініціативи банку?

1079. Які дії вчиняє банк 3 коштами боржника, які надходять на рахунок,
на який накладений арешт відповідною постановою виконавця, до
накопичення суми в розмірі, необхідному для виконання постанови про
арешт коштів?


1080. На що саме накладається арешт за постановою виконавця при
зверненні стягнення на виявлені кошти боржника в банківській установі?

1081. Який розмір виконавчого збору стягується державним виконавцем
під час примусового виконання рішення немайнового характеру з боржника
фізичної особи?

1082. Що є підставою для примусового списання коштів з рахунків
боржника за ініціативою виконавця?

1083. Не пізніше якого строку на цінні папери боржника, що перебувають
на рахунках у депозитарних установах, накладається арешт?

1084. На який різновид цінних паперів може бути накладений арешт?

1085. Кому (якому органу) надсилається копія постанови у разі накладення
арешту на іменні цінні папери у документарній формі?

1086. Куди передаються на зберігання вилучені під час опису цінні папери
у документарній формі?

1087. Реєтроутримувач іменних цінних паперів у документарній формі на
підставі постанови виконавця зобов’язаний:

1088. Коли цінні папери в бездокументарній формі, на які накладено
арешт, обмежуються в обігу зберігачем?

1089. В який термін, у разі зняття арешту з цінних паперів у документарній
формі, які були вилучені та передані на зберігання до установ Національного
банку України, такі папери повертаються власнику?


1090. Яким чином підлягають реалізації цінні папери, на які звернено
стягнення?

1091. Хто саме виступає продавцем під час аукціону на фондовій біржі з
продажу цінних паперів боржника, на які було звернено стягнення?

1092. Що є правовою підставою для направлення продавцем заявки
фондовій біржі для проведення аукціону з продажу цінних паперів, на які
звернуто стягнення?

1093. Не більше якого відсотка (відсотків) від продажної ціни лота, може
становити винагорода торговця цінними паперами за надані послуги з реалізації
цінних паперів, на які звернено стягнення?

1094. Як називається документ, який подає продавець на фондову біржу для проведення аукціону щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?

1095. Де оприлюднюється фондовою біржею інформація про проведення
аукціону цінних паперів, на які було звернуто стягнення?

1096. Що повинен мати кожен клієнт, який має намір придбати цінні
папери, на які звернено стягнення, на момент подання заявки на купівлю?

1097. Не менше якого строку подається заявка на участь в аукціоні з
реалізації цінних паперів, на які було звернуто стягнення?

1098. Який розмір гарантійного внеску для осіб, які виявили бажання
прийняти участь в аукціоні з продажу цінних паперів, на які звернуто
стягнення?

1099. Як називається документ, в якому фіксуються всі відомості щодо
проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?


1100. Як називається документ, який укладає переможець аукціону з
реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?

1101. Чи підлягає поверненню гарантійний внесок, якщо покупець цінних
паперів не вніс всієї належної суми оплати у визначені законодавством строки?

1102. Протягом якого строку фондова біржа повідомляє виконавця про те,
що аукціон з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, НЕ відбувся?

1103. Скільки разів має не відбутись аукціон з реалізації цінних паперів, на
які звернено стягнення, щоб цінні папери було знято з продажу на фондовій
біржі?

1104. Протягом якого терміну повинно бути здійснено перерахування
фондовою біржею на відповідний рахунок приватного виконавця повної суми
сплаченої покупцем вартості цінних паперів, на які звернено стягнення?

1105. Яким чином використовується гарантійний внесок після проведення
біржових торгів?

1106. Якими нормами керується виконавець під час прийняття
процесуальних рішень під час виконання виконавчих документів щодо
іноземців, які проживають на території України?

1107. Якими нормами керується виконавець при прийнятті процесуальних
рішень під час виконання виконавчих документів щодо іноземних юридичних
осіб, які мають на території України майно, яким володіють разом з іншими
юридичними особами?

1108. З яким поданням виконавець звертається до центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері
міграції, органів охорони державного кордону, у разі невиконання іноземцем,
який проживає на території України, рішення суду?

1109. Нормами якого Закону, в першу чергу, керується виконавець при
прийнятті процесуальних рішень під час виконання рішень щодо осіб без
громадянства, які перебувають на території України?


1110. Ким (яким органом) встановлюється опис і порядок використання
печатки приватного виконавця?

1111. Банк здійснює зняття арешту з коштів за постановою виконавця або
за постановою слідчого. На підставі якого ще документа, банк знімає арешт?

1112. Які дії вчиняє виконавець, якщо після накладення ним арешту на
кошти боржника — юридичної особи, боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки в банках?

1113. На який вид цінних паперів у Національній депозитарній системі
можливо накладення арешту за постановою виконавця?

1114. На підставі якого документа установами Національного Банку
України здійснюється зберігання документарних цінних паперів, на які
накладено арешт та здійснено вилучення приватним виконавцем?

1115. В якому вигляді цінні папери, на які накладено арешт та вилучено
виконавцем, приймаються на зберігання установами Національного Банку
України?

1116. Який наслідок виникає для боржника — власника акцій в частині
участі в управлінні товариством у випадку накладення арешту виконавця на
такі цінні папери?

1117. Арешт на цінні папери, номінальним утримувачем яких є боржник:

1118. Який документ додається до угоди виконавця з установами
Національного Банку України про зберігання цінних паперів?

1119. Які дії вчиняє виконавець у разі, якщо у заяві стягувача зазначено
рахунки боржника у банках?


1120. Чи визнаються та виконуються рішення іноземних судів в Україні,
боржниками за якими є іноземні громадяни, які знаходяться на території
України, майно яких перебуває на території України:

1121. Виконавцем виконується виконавчий лист, виданий місцевим
районним судом, про стягнення з фізичної особи — громадянина Вірменії, який
проживає на території України, на користь іншої фізичної особи — громадянина
України певної суми коштів, під час чого виконавцем було направлено до
Державної прикордонної служби подання про заборону виїзду боржника за
межі України та виявив рахунок фізичної особи — боржника в банку на території
України, на кошти на якому наклав арешт. Згідно повідомлення банку
арештованих на даному рахунку коштів достатньо для погашення суми
заборгованості за виконавчим документом. Виконавцем було направлено до
банку платіжну вимогу про списання арештованих коштів, проте вказану
вимогу було повернуто банком без виконання з посиланням на те, що
виконавцем не подано до банку виконавчий документ, на підставі якого
платіжну вимогу було оформлено. При цьому, банком було повідомлено
боржника про надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів з
його рахунку. Положення якого законодавства повинні застосовуватись
виконавцем при виконанні вищевказаного виконавчого документа?

1122. Виконавцем під час виконання виконавчого листа про стягнення
заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн. було встановлено, що боржник
працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами
підприємства на пред’явника. В той же день виконавцем, на підставі заяви
стягувача, була винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено
арешт. Крім того, виконавцем накладено арешт на транспортний засіб, що
належить боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо
неправомірності дій виконавця по винесенню постанови про арешт
транспортного засобу. Чи правильно вчинив виконавець, задовольнивши заяву
стягувача?

1123. Виконавцем під час виконання виконавчого листа про стягнення заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн. було встановлено, що боржник працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами підприємства. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувача, була винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім того, виконавцем під час відкриття виконавчого провадження. за власною ініціативою, було накладено арешт на транспортний засіб, що належить боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. Чи правомірні дії виконавця по накладенню арешту на транспортний засіб боржника?

1124. Виконавцем, під час виконання виконавчого листа про стягнення
заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн., було встановлено, що
боржник працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами
підприємства. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувача, була
винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім
того, виконавцем накладено арешт на транспортний засіб, що належить
боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій
виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. Які
процесуальні дії повинен був вчинити виконавець після відкриття виконавчого
провадження з огляду на суму заборгованості?

1125. Виконавцем під час виконання виконавчого листа про стягнення
заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн. було встановлено, що боржник
працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами
підприємства. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувача, була
винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім
того, виконавцем накладено арешт на транспортний засіб, що належить
боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій
виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. В
порядку якого судочинства буде розглянута скарга боржника на дії виконавця?

1126. В якому розмірі стягується виконавчий збір за примусове виконання
рішення немайнового характеру з боржника — юридичної особи?

1127. Виконавчий збір за виконавчим документом про конфіскацію майна:

1128. Які дії вчиняє виконавець, коли боржник звернувся із заявою про
виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників, посилаючись на факт
відсутності майна визначеного виконавчим документом, яке він повинен
передати стягувачу в натурі?

1129. В який строк виконавець виключає відомості з Єдиного реєстру
боржників у разі, якщо виконавчий документ повернуто стягувачу за його
заявою?


1130. Протягом якого строку може бути пред’явлено до примусового
виконання в Україні рішення іноземного суду, з дня набрання ним законної
сили?

1131. У разі виконання рішень Європейського суду з прав людини
виконавчий збір:

1132. Яким чином відбувається стягнення виконавчого збору під час
передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби
приватному виконавцю, якщо він не був стягнутий на момент передачі?

1133. Яким чином здійснюється стягнення виконавчого збору у разі
виконання рішення приватним виконавцем?

1134. Що має вчинити приватний виконавець з виконавчим збором у разі
надходження від органу державної виконавчої служби виконавчого документа
за яким вже стягнута частина виконавчого збору?

1135. Які дії вчиняє виконавець, якщо у рішенні суду визначена початкова
ціна предмету іпотеки для її подальшої реалізації?

1136. За якою підставою, виконавець передає на реалізацію житловий
будинок, в якому зареєстровані малолітні особи?

1137. Протягом якого строку сторона виконавчого провадження може оскаржити звіт про оцінку майна?

1138. Яка особа не має права оскаржити результати прилюдних торгів
щодо реалізації предмету іпотеки?

1139. Протягом якого строку іпотекодержателем можуть бути оскаржені
прилюдні торги з реалізації предмета іпотеки?


1140. Скільки становить початкова ціна продажу предмета іпотеки на
других прилюдних торгах?

1141. Якою є початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх
прилюдних торгах від початкової вартості майна?

1142. За яких підстав звернення стягнення на єдине житло боржника та
земельну ділянку, на якій розташоване таке житло не здійснюється?

1143. Для проведення оцінки якого майна виконавець обов’язково залучає
суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?

1144. Кому повинні бути передані на зберігання вилучені під час опису
вироби із золота і платини, на які накладено арешт?

1145. Національним банком України було прийняте рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. Виконавцем
було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. До якого
компетентного органу виконавець має направити постанову про закінчення
виконавчого провадження та виконавчий документ?

1146. Національним банком України було прийняте рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. Протягом якого
строку виконавцем виноситься постанова про закінчення виконавчого
провадження?

1147. Судом визнано постанову про закінчення виконавчого провадження
незаконною. Яку постанову має винести виконавець?

1148. У який строк, з дня надходження постанови про відновлення
виконавчого провадження, стягувач, суд або орган (посадова особа), яким
повернуто виконавчий документ, зобов’язані пред’явити його до виконання?

1149. У який строк проводяться другі (треті) електронні торги предмета
іпотеки?


1150. До виконавця на виконання надходить рішення суду у справі проти
України, яке набуло статусу остаточного. Упродовж якого строку виконавець
відкриває виконавче провадження?

1151. Що повинно бути зазначено в заяві при пред’явленні до виконання
виконавчого документу про стягнення періодичних платежів?

1152. За яким місцем має бути пред’явлений виконавчий документ?

1153. Кому належить право вибору місця відкриття виконавчого
провадження між кількома органами державної виконавчої служби?

1154. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчий документ:

1155. На якій території можуть вчинятися виконавчі дії у виконавчих
провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі?

1156. Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії,
здійснюється:

1157. Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо виявлення та
звернення стягнення на кошти боржника на території:

1158. На підставі якого документа здійснюється залучення іншого
приватного виконавця для проведення перевірки наявності у боржника майна в
іншому виконавчому окрузі?

1159. Яким органом визначається порядок передачі виконавчого
документа від одного органу Державної виконавчої служби до іншого або до
виконавчої групи?


1160. В якому разі виконавче провадження може бути передано від одного
органу державної виконавчої служби до іншого?

1161. Яким органом визначено порядок передачі виконавчого провадження
від одного державного виконавця до виконавчої групи ?

1162. В якому суді розглядаються адміністративні справи з приводу
рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця щодо виконання рішень
органів (посадових осіб)?

1163. Подання приватного виконавця про вирішення питання про
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України розглядається:

1164. Що обов’язково повинен зазначити приватний виконавець у
повідомленні до Міністерства юстиції України про початок діяльності?

1165. Виконавчим округом є:

1166. Яка інформація обов’язково має бути в повідомленні про зміну
виконавчого округу?

1167. Кого повідомляє приватний виконавець про початок діяльності?

1168. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?

1169. Що з наведеного нижче є підставою для закінчення виконавчого
провадження?


1170. У якому випадку виконавче провадження підлягає закінченню, якщо
боржником є юридична особа?

1171. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?

1172. У якому випадку виконавче провадження підлягає закінченню, якщо
боржником є фізична особа?

1173. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?

1174. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?

1175. Чи потрібно виконавцю проводити опис майна на яке обмежено
право користування, вилучено та передано на зберігання іншій особі?

1176. Виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на
майно боржника. У який строк здійснюється вилучення арештованого майна з
передачею його для реалізації?

1177. Судом було визнано відмову стягувача від примусового виконання
судового рішення. Виконавцем було повернуто виконавчий документ. Не
пізніше якого строку виконавець виносить постанову про стягнення
виконавчого збору з дня повернення виконавчого документа, якщо він не
стягнутий?

1178. У який строк виноситься постанова про закінчення виконавчого
провадження?

1179. Кому надсилається виконавчий документ у випадку закінчення
виконавчого провадження у зв’язку із прийняттям Національним банком
України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-
боржника?


1180. Куди надсилається виконавчий документ у випадку закінчення
виконавчого провадження у зв’язку із визнанням боржника банкрутом?

1181. У разі закінчення виконавчого провадження, арешт накладений на
майно (кошти) боржника, знімається, крім випадку:

1182. У разі закінчення виконавчого провадження, арешт накладений на
майно (кошти) боржника, знімається, крім випадку:

1183. У який строк відповідному органу надсилається постанова про
закінчення виконавчого провадження, у якій зазначено про зняття арешту з
майна (коштів) боржника?

1184. У якому випадку відбувається відновлення виконавчого
провадження ?

1185. У який строк в разі відновлення виконавчого провадження стягувач,
суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ,
зобов’язані його пред’явити?

1186. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?

1187. Яким шляхом здійснюється реалізація майна?

1188. Яким органом визначається порядок реалізації цінних паперів ?

1189. Які процесуальні документ є підставою для подальшого оформлення
стягувачем права власності на майно, яке передано в рахунок погашення боргу?


1190. До якої сукупності майна не застосовується реалізація за фіксованою
ціною?

1191. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна оціночна
вартість якого не перевищує:

1192. У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою
нереалізоване майно, за якою ціною воно йому передається?

1193. За якою ціною, не реалізоване на перших електронних торгах, майно
виставляється на повторні електронні торги?

1194. За якою ціною повторно не реалізоване нерухоме та рухоме майно
виставляється на треті електронні торги?

1195. Хто є спостерігачем електронних торгів, відповідно до Порядку
реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів?

1196. Не пізніше якого терміну після закінчення строку для подання
заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості
(оцінки) майна, у разі відсутності таких заперечень, виконавець готує проект
заявки на реалізацію арештованого майна?

1197. Протягом якого строку з дня підписання переможцем протоколу
електронних торгів Організатор надсилає протокол електронних торгів
державному виконавцю, якщо це не предмет іпотеки?

1198. Не пізніше якого строку начальник відповідного відділу державної
виконавчої служби повинен затвердити акт про проведені електронні торги?

1199. Протягом якого строку з дня отримання повідомлення виконавця, у
разі якщо стягувач письмово не заявить про своє бажання залишити за собою
нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається
боржникові?


1200. Який строк становить для підготовки до проведення торгів,
реєстрації учасників, огляду майна 3 дня внесення до системи реалізації
арештованого майна лота із стартовою ціною від п’яти тисяч до одного
мільйона гривень?

1201. У якому разі припиняється продаж арештованого майна?

1202. Який строк становить для підготовки до проведення торгів,
реєстрації учасників, огляду майна 3 дня внесення до системи реалізації
арештованого майна лота із стартовою ціною до п’яти тисяч гривень?

1203. Після внесення лота зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн. до
системи електронних торгів автоматично визначається строк для підготовки до
проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:

1204. Що таке електронні торги, відповідно до Порядку реалізації
арештованого майна?

1205. Протягом якого строку Організатор забезпечує демонстрацію майна?

1206. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна,
оціночна вартість якого не перевищує:

1207. Зі спливом якого строку, другий учасник, котрий запропонував
найвищу ціну, що не нижча за початкову ціну продажу, оголошується
переможцем електронних торгів?

1208. У разі якщо кошти за придбане на електронних торгах майно
надійшли з порушенням строків, встановлених Порядком, або переможцем
здійснено неповний розрахунок за придбане майно, протягом якого строку з
дня зарахування на рахунок органу ДВС, приватного виконавця, вони
підлягають поверненню?

1209. Протягом якого строку з дня підписання протоколу переможцем
прилюдних торгів, Організатор надсилає останній виконавцю?


1210. Протягом якого строку з дня надходження на рахунок органу ДВС,
приватного виконавця, останній повинен повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів у формі аукціону, коштів за
придбане майно?

1211. У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди
щодо визначення вартості майна боржника, визначення вартості майна
боржника здійснюється?

1212. Протягом якого строку виконавець повідомляє про результати
визначення вартості чи оцінки майна сторонам?

1213. Протягом якого строку звіт про оцінку майна у виконавчому
провадженні є дійсним?

1214. У якому разі зберігач може користуватись майном переданим йому
на зберігання:

1215. В якому разі особа може одержувати винагороду за зберігання
майна?

1216. На підставі якого документу виконавець може передати майно на
зберігання іншому зберігачу?

1217. Ким встановлюється порядок та умови зберігання цінних паперів, на
які накладено арешт виконавцем в порядку примусового виконання?

1218. На яке майно стягнення за виконавчим документом звертається у
першу чергу?

1219. У який строк вилучаються та зараховуються готівкові кошти
виявлені у боржника, на відповідні рахунки органів державної виконавчої
служби, приватного виконавця?


1220. При примусовому виконанні виконавчого документа виконавцем у
боржника виявлено почесні та пам’ятні знаки, яким нагороджений боржник. Які
дії має вчинити виконавець?

1221. Стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого
документа. Виконавчий збір державним виконавцем не стягнуто. Які дії має
вчинити державний виконавець?

1222. Мінімальний розмір заробітної плати станом на початок
календарного року становить 1700 грн. Яким має бути мінімальний розмір
страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності
приватного виконавця?

1223. Чим є страхування цивільно-правової відповідальності приватного
виконавця перед третіми особами?

1224. Якщо приватним виконавцем не укладено договір страхування
цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму, протягом одного
місяця з дня видачі наказу про зупинення діяльності приватного виконавця,
діяльність припиняється на підставі:

1225. Чи може виконавець в повному обсязі здійснювати свою діяльність у
разі відсутності у нього укладеного договору страхування цивільно-правової
відповідальності на належну страхову суму?

1226. Протягом якого часу приватний виконавець зобов’язаний укласти
договір страхування цивільно-правової відповідальності на новий строк?

1227. Що зобов’язаний здійснити приватний виконавець у разі, якщо сума
стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими
документами, що вже перебувають на виконанні у приватного виконавця,
перевищує розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової
відповідальності?

1228. Яким чином здійснюється зупинення діяльності приватного
виконавця, якщо ним не укладено договір про страхування цивільне-правової
відповідальності на належну страхову суму?

1229. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування
цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити:


1230. У разі видання Міністерством юстиції України наказу про зупинення
діяльності приватного виконавця, оскільки ним не укладено договір про
страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму,
виконавець:

1231. Який має становити мінімальний розмір страхової суми за договором
страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця для
правомірності здійснення ним виконавчих дій по стягненню у разі перебування
у нього на виконанні протягом року виконавчих документів на загальну суму
стягнення десять мільйонів гривень?

1232. Які дії зобов’язаний вчинити приватний виконавець у разі
надходження йому на виконання рішення комісії по трудових спорах?

1233. Які дії повинен вчинити виконавець, якщо в ході примусового
виконання виконавчого документа виявлено, що у боржника наявні кошти на
рахунках у банківських установах?

1234. У разі виявлення винонавцем належного боржникові рухомого
майна, що не підлягає державній реєстрації, арешт на відповідне майно
накладається:

1235. У разі виявлення належного боржнику транспортного засобу,
виконавець проводить його опис шляхом:

1236. Арешт на майно боржника накладається у розмірі виключно:

1237. Під час проведення виконавцем опису автотранспортного засобу,
боржником було здійснено спробу його приховування від виконавця. Які дії
повинен вчинити виконавець?

1238. Які дії має вчинити виконавець під час проведення опису у разі
виявлення у боржника ювелірних виробів із перлів?

1239. Виконавцем 01.11.20__ проведено опис та арешт рухомого майна
боржника. 02.11.20__ виконавцем вилучено описане майно з передачею його для
реалізації. Чи правомірні дії виконавця та чому?


1240. Чи являються правомірними дії виконавця щодо витребуваення у
боржника даних бухгалтерського обліку?

1241. Державний (приватний) виконавець здійснив опис та арешт майна
боржника. Яким чином здійснюється визначення вартості майна боржника?

1242. Виконавець отримав повідомлення (заяви) сторін виконавчого
провадження, заставодержателя про досягнення згоди щодо вартості майна та
про визначену ними вартість майна через 15 днів з дня винесення постанови
про арешт майна боржника. Яким чином визначається вартість майна?

1243. У який строк має бути складений звіт про оцінку арештованого
майна?

1244. У який строк виконавець повідомляє про результати визначення
вартості чи оцінки майна сторонам виконавчого провадження?

1245. Боржник, який не згоден з результатами визначення вартості чи
оцінки майна має право:

1246. Про результати визначення вартості чи оцінки майна виконавець
повідомляє сторони виконавчого провадження не пізніше:

1247. У разі оскарження в судовому порядку результатів визначення
вартості чи оцінки майна виконавець:

1248. За якою адресою виконавець повинен надіслати повідомлення про
результати визначення вартості чи оцінки майна, щоб боржник — юридична
особа вважався з ними ознайомлений?

1249. Які дії повинен вчинити виконавець, у разі надходження на його
адресу повідомлення боржника про оскарження оцінки майна до суду?


1250. Чи має право виконавець залучити суб’єкта оціночної діяльності —
суб’єкта господарювання для проведення оцінки окремих предметів, якщо
визначити їх вартість складно?

1251. В який строк результати визначення вартості чи оцінки майна
можуть бути оскаржені сторонами до суду?

1252. Майно, на яке накладено арешт, крім цінних паперів, виробів (лому)
із дорогоцінних металів або каміння, передається на зберігання:

1253. Про передачу арештованого майна на зберігання іншій особі
виконавець:

1254. Зберігач майна може отримувати винагороду за його зберігання,
якщо її розмір визначений у:

1255. Для передачі арештованого майна іншому зберігачу виконавець:

1256. Розмір та порядок виплати винагороди зберігачу майна визначається:

1257. Яке майно, на яке накладено арешт, не передається на зберігання
боржникові або іншій особі?

1258. Хто встановлює розмір і порядок виплати винагороди зберігачу за
зберігання торгівельного обладнання, на яке накладено арешт?

1259. Які дії повинен вчинити виконавець, якщо на виконання подано
виконавчий документ про стягнення коштів з банківської установи «Пегас»,
однак на момент пред’явлення виконавчого документу до виконання
Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської
ліцензії та ліквідацію банківської установи «Пегас»?


1260. У разі звернення боржника до виконавця з проханням про зупинення
передачі його нерухомого майна на реалізацію у зв’язку із оскарженням ним
результатів оцінки майна, виконавець:

1261. Приватний виконавець направив до Міністерства юстиції України
повідомлення про початок своєї діяльності, в якому зазначив виконавчий округ,
на території якого має намір здійснювати діяльність, а також інформацію про
свій офіс та про своїх двох помічників. Які ще обов’язкові відомості повинні
бути зазначені у повідомленні?

1262. Виконавцем здійснено опис і арешт належного боржнику
транспортного засобу. Обов’язок щодо зберігання такого майна покладено на
призначену виконавцем особу — зберігача, який виявив бажання користуватись
цим майном. Стягувач заперечує проти цього. Чи має право зберігач
користуватись цим майном за таких обставин?

1263. Державному виконавцю надійшла заява стягувача про передачу
виконавчого документа від органу державної виконавчої служби — приватному
виконавцю. Який(які) процесуальний(ні) документ(и) повинен скласти
виконавець у такому разі?

1264. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було описано
близько 200 кг полуниці, яку боржник продавав на місцевому ринку. Які
первинні дії повинен вчинити виконавець з описаним майном?

1265. Виконавець самостійно визначає вартість майна боржника у разі,
якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель:

1266. Що є виконавчим округом?

1267. Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі
документи, місце виконання яких знаходиться:

1268. Де повинна бути розміщена інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їхніх офісів?

1269. За якої умови приватний виконавець має право змінити виконавчий
округ?


1270. Яким шляхом відбувається зміна виконавчого округу приватного
виконавця?

1271. Яка інформація обов’язково зазначається в повідомленні
Міністерству юстиції України про зміну приватним виконавцем виконавчого
округу?

1272. На якій території можуть вчинятись виконавчі дії у виконавчих
провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі?

1273. З дотриманням яких засад здійснюється виконавче провадження?

1274. До засад, з дотриманням яких здійснюється виконавче провадження,
не відноситься?

1275. Оберіть правильний варіант однієї з засад виконавчого провадження:

1276. В чому полягає звернення стягнення на майно боржника?

1277. Яким процесуальним документом виконавця оформлюється
звернення стягнення на майно боржника ?

1278. Скільки розмірів мінімальної заробітної плати має НЕ перевищувати
сума, що підлягає стягненню за виконавчим документом, для того, щоб згідно
законодавства НЕ здійснювалось звернення стягнення на єдине житло
боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло?

1279. В який строк виконавець повинен провести перевірку майнового
стану боржника?


1280. Не рідше якого строку після проведення перевірки майнового стану
боржника, виконавцем повинна проводитись подальша перевірка щодо
виявлення рахунків боржника?

1281. Протягом якого строку після проведення перевірки майнового стану
боржника, виконавцем повинна проводитись подальша перевірка щодо
виявлення рухомого та нерухомого майна боржника та його майнових прав?

1282. На яке майно звертається стягнення разом з житловим будинком, що
належить боржнику?

1283. На яке майно боржника — фізичної особи в останню чергу
звертається стягнення?

1284. Протягом якого строку після проведення перевірки майнового стану
боржника, виконавцем повинна проводитись подальша перевірка щодо
отримання інформації про доходи боржника?

1285. Після отримання якої інформації виконавець накладає арешт на
нерухоме майно боржника під час проведення виконавчих дій?

1286. Які дії вчиняє виконавець у разі якщо право власності на нерухоме
майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку?

1287. За який рахунок здійснюється виготовлення технічної документації на майно, на яке звертається стягнення, у разі її відсутності, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації?

1288. Які дії вчиняє виконавець за умови відсутності авансування стягувачем витрат на підготовку технічної документації на нерухоме майно
фізичної особи — боржника у встановлений законодавством строк?

1289. В який строк виконавець надсилає органам, що здійснюють
реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна копії постанов, якими
накладено арешт на майно боржника?


1290. Чи може бути звернено виконавцем стягнення на майно, що
обліковується на окремому балансі філії боржника — юридичної особи?

1291. У вставленому яким нормативно-правовим актом порядку
здійснюється реалізація заставленого майна виконавцем під час здійснення
виконавчого провадження?

1292. Протягом якого строку стягувач має здійснити авансування витрат на
підготовку технічної документації на нерухоме майно фізичної особи —
боржника, у разі відсутності такої документації?

1293. Якими нормативно-правовим актами керується виконавець під час
примусового звернення стягнення на предмет іпотеки?

1294. В якому випадку виплачуються кошти заставодержателю. якщо
виконавцем було реалізовано заставлене майно боржника для задоволення
вимог стягувача, який не є заставодержателем?

1295. В якому порядку виконавцем здійснюється звернення стягнення на
земельні ділянки або прав на них під час виконання рішень, що підлягають
примусовому виконанню ?

1296. На підставі яких документів здійснюється примусове звернення
стягнення на предмет іпотеки?

1297. Коли виконавець повідомляє заставодержателю про звернення
стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є
заставодержателями?

1298. Які дані повинні бути зазначені у рішенні суду при зверненні
стягнення на предмет іпотеки, окрім розміру вимог, які підлягають сплаті
іпотекодержателю?

1299. Яким шляхом може бути встановлена початкова ціна продажу
предмета іпотеки, крім її визначення у рішенні суду та оцінки, проведеної
відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав, професійну
оціночну діяльність?


1300. Які подальші дії вчиняє виконавець у разі, якщо коштів, що
надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог
стягувача — заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого
звернено стягнення на заставлене майно?

1301. На заставу якого виду майна поширюються правила, визначені
Законом України «Про іпотеку»?

1302. На які державні підприємства поширюється за змістом Закону
України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» мораторій
на застосування примусової реалізації майна?

1303. Які наслідки наступають, у разі, якщо боржником до дня продажу
предмета іпотеки на електронних торгах виконано всі зобов’язання?

1304. На яке майно державних підприємств та господарських товариств, у
статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, НЕ
поширюється дія мораторію на примусову реалізацію майна?

1305. Яким чином виконавцем, за вимогами, на які не поширюється дія
мораторію, здійснюється звернення стягнення на майно боржника, відносно
якого порушено справу про банкрутство?

1306. З якого дня припиняється дія мораторію на задоволення вимог
кредиторів відносно боржника — юридичної особи?

1307. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами,
стягнення звертається:

1308. Яку дію вчиняє виконавець у разі знищення предмета, що мав бути
переданий стягувачу в натурі?

1309. Який документ складає виконавець під час виконання рішень про
передачу стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі?


1310. Яку дію вчиняє виконавець у разі відсутності предмета, що мав бути
переданий стягувачу?

1311. В якому разі виконавець повертає боржникові предмети, зазначені у
виконавчому документі, що були вилучені під час виконання рішення?

1312. Які дії вчиняє виконавець у разі пред’явлення до примусового
виконання ухвали про визнання права власності на майно, винесеної в порядку
Цивільного процесуального кодексу України?

1313. Звернення стягнення на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки,
розташоване на території проведення антитерористичної операції:

1314. На яке коло осіб не поширюється дія Закону України «Про мораторій
на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в
іноземній валюті» під час звернення стягнення на нерухоме майно, надане як
забезпечення кредитів в іноземній валюті?

1315. Які дії вчиняє виконавець у разі, якщо під час звернення стягнення
на майно боржника — банківської установи, запроваджено тимчасову
адміністрацію такого банку?

1316. Який документ може подати особа, яка не є боржником за
виконавчим провадженням, якщо вважає майно, на яке виконавцем накладено
арешт, своїм?

1317. Який з вказаних документів є джерелом отримання виконавцем
інформації про майновий стан боржника — юридичної особи з метою звернення
стягнення на його майно?

1318. За наявності якої умови виконавець може безперешкодно ввійти до
житлового приміщення боржника під час примусового звернення стягнення на
майно боржника — фізичної особи?

1319. Яким чином здійснюється обтяження майна боржника під час
звернення стягнення на нерухоме майно боржника?


1320. За наявності якого документа виконавець, під час звернення
стягнення на майно боржника, у разі його вилучення, з метою перевезення
такого майна використовує транспортні засоби стягувача або боржника?

1321. Які особи (особа) повинні бути залучені в обов’язковому порядку під
час примусового вилучення та передачі майна боржника на зберігання?

1322. Які дії вчиняє виконавець у разі якщо під час виконання була
виявлена встановлена законом заборона на звернення стягнення на майно
боржника, що було арештоване виконавцем під час відкриття виконавчого
провадження, якщо в боржника відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення?

1323. У разі реєстрації якої кількості учасників проводяться торги з
реалізації предмету іпотеки?

1324. Чи підлягає поверненню авансовий внесок стягувача у разі
закінчення виконавчого провадження у зв’язку з письмовою відмовою
стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника?

1325. На нерухомість якої загальної граничної площі може бути звернуто
стягнення виконавцем, якщо така нерухомість є предметом іпотеки, що
забезпечує виконання кредиту в іноземній валюті?

1326. З якого моменту виникає пріоритет права іпотекодержателя на
задоволення забезпеченою іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки
відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог
інших осіб на передане в іпотеку майно?

1327. Що є істотною умовою іпотечного договору земельної ділянки?

1328. У іпотеку був переданий об’єкт незавершеного будівництва. Які
правові наслідки виникають у разі завершення будівництва будівлі (споруди),
житлового будинку або житлової квартири?

1329. В якому обсязі майновий поручитель несе відповідальність перед
іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов’язання?


1330. В межах якої процедури здійснюється реалізація предмета іпотеки на
торгах під час примусового виконання рішення суду?

1331. На підставі якого (яких) документа (документів) нотаріус видає
покупцеві предмету іпотеки свідоцтво про придбання майна на прилюдних
(електронних) торгах?

1332. Що є істотною особливістю застави товару в обороті, на відміну від
інших видів застави, яку повинен враховувати виконавець?

1333. У яких випадках допускається вернення стягнення на частину майна
товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника
товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами ?

1334. Протягом якого часу з дня проведення торгів можуть бути оскаржені
результати торгів з реалізації предмета іпотеки?

1335. В який спосіб фізична особа — підприємець відповідає за своїми
зобов’язаннями, пов’язаними з веденням підприємницької діяльності?

1336. Який вид відповідальності передбачений законодавством у разі
ненадання боржником на вимогу виконавця декларації про доходи та майно, що
подається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»?

1337. Які дії вчиняє виконавець, якщо в заяві стягувача про відкриття
виконавчого провадження, зазначено вимогу накласти арешт на все майно
боржника?

1338. На який рахунок покупець повинен внести кошти за придбане майно,
у разі його продажу боржником за погодженням із стягувачем, у випадку коли
при відкритті виконавчого провадження виконавцем накладено арешт на майно
боржника?

1339. Які правові наслідки щодо арешту майна настають у разі зупинення
вчинення виконавчих дій під час звернення стягнення на майно боржника?


1340. Які дії повинен вчинити виконавець до накладення арешту на конкретне майно боржника, у разі, якщо в заяві стягувача зазначено таке майно боржника?

1341. В якому разі здійснюється звернення стягнення на об’єкти
нерухомого майна фізичної особи?

1342. Які дії вчиняє виконавець у разі закінчення виконавчого
провадження на підставі письмової відмови стягувача від одержання предметів,
вилучених у боржника під час виконання рішення про їх передачу стягувачу?

1343. У разі, якщо у боржника відсутній предмет застави товарної аграрної
розписки, який він за виконавчим написом має передати стягувачу, виконавець:

1344. Як має діяти виконавець відносно передачі стягувачу предметів, що
присуджені за виконавчим написом нотаріуса на підставі аграрної розписки,
якщо стягувачем та боржником не досягнуто згоди щодо якості таких
предметів?

1345. Що є умовою для звернення стягнення на майно боржника при
виконанні рішень про стягнення аліментів?

1346. Що є особливістю звернення стягнення на предмет застави за
аграрною розпискою?

1347. Який документ посвідчує право власності боржника на земельну
частку (пай)?

1348. Право звернення стягнення на предмет застави у разі часткового
виконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою:

1349. Що таке заклад?


1350. Яким чином виконавець звертає стягнення на тварин, що належать
боржнику, у разі їх виявлення під час виконання виконавчого документа?

1351. В якому обсязі звертається стягнення на складну річ?

1352. Які дії повинен вчинити виконавець після вилучення під час опису у
боржника ювелірних виробів з дорогоцінних металів?

1353. Кого може залучити виконавець для проведення виконавчих дій при
зверненні стягнення на підприємство як на цілісний майновий комплекс, крім
залучення суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?

1354. Чим підтверджується наявність у боржника права на частку в
статутному капіталі товариства?

1355. В який строк з дня надходження запиту до створення умов для
безпосереднього доступу виконавців до державних баз даних та реєстрів, що
містять інформацію про майно боржників, органи виконавчої влади, що
забезпечують ведення таких баз та реєстрів, подають таку інформацію на
письмові запити виконавців?

1356. Що є правовстановлюючим документом, підтверджуючим право
власності боржника на багаторічні насадження?

1357. Яким чином звертається стягнення на майно боржника за
виконавчим документом, яке було успадковано його родичами після його
смерті?

1358. До якої категорії згідно з чинним законодавством відносяться
банківські метали?

1359. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме квартиру загальною площею 150 кв.м. Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою – резидентом України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та рахунок відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів, які подальші дії має вчинити виконавець стосовно квартири?


1360. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 150 кв.м.
Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана
квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за
споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом
України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та
рахунок, відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів,
які подальші дії має вчинити (або не вчинити) виконавець стосовно житлового
будинку?

1361. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 150 кв.м.
Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана
квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за
споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом
України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та
рахунок, відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів,
які подальші дії має вчинити (або не вчинити) виконавець стосовно
транспортного засобу?

1362. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 150 кв.м.
Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана
квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за
споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом
України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та
рахунок, відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів,
які подальші дії має вчинити (або не вчинити) виконавець стосовно виявленого
рахунку у банківській установі?

1363. На виконанні у виконавця перебуває виконавчий лист, виданий
25.04.2015 про стягнення заборгованості з фізичної особи на користь
господарського товариства у розмірі 45 000 грн. Під час проведення виконавчих
дій, виконавцем було виявлено майно боржника, а саме нежитлове приміщення,
що перебуває в іпотеці у банку «Б» з 05.01.2015. Банк «Б» заперечував проти
звернення стягнення на нежитлове приміщення для задоволення вимог
стягувача. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути
стягнення на нежитлове приміщення боржника для задоволення вимог
стягувача за виконавчим провадженням? Чому?

1364. На виконанні у виконавця перебуває виконавчий лист суду, виданий
25.04.2015, про стягнення заборгованості з фізичної особи на користь
господарського товариства у розмірі 45 000 грн. Під час проведення виконавчих
дій, виконавцем було виявлено майно боржника, а саме: транспортний засіб,
який перебуває у заставі банку «А» з 01.05.2016, нежитлове приміщення, що
перебуває в іпотеці у банку «Б» з 05.01.2015; станок, який боржник
використовує в побуті. Банки «А» та «Б» заперечували проти звернення
стягнення на транспортний засіб та нежитлове приміщення відповідно для
задоволення вимог стягувача. З урахуванням викладених фактів, чи може
виконавець звернути стягнення на станок боржника? Чому?

1365. На виконанні у виконавця перебуває виконавчий лист, виданий
25.04.2015, про стягнення заборгованості з фізичної особи на користь
господарського товариства у розмірі 45 000 грн. Під час проведення виконавчих
дій, виконавцем було виявлено майно боржника, а саме: транспортний засіб,
який перебуває у заставі банку «А» з 01.05.2016, нежитлове приміщення, що
перебуває в іпотеці у банку «В» з 05.01.2015, державна нагорода, якою
нагороджений боржник. Банки «А» та «Б» заперечували проти звернення
стягнення на транспортний засіб та нежитлове приміщення відповідно для
задоволення вимог стягувача. З урахуванням викладених фактів, чи може
виконавець звернути стягнення на державну нагороду, якою нагороджений
боржник? Чому?

1366. Виконавцем виконується в примусовому порядку виконавчий лист
щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина
заборгованості у розмірі 9000 грн. Під час проведення виконавчих дій було
встановлено, що жодного майна, крім квартири, в якій мешкає боржник, не має,
проте виявлено факт отримання боржником пенсії. Виконавцем було винесено
постанову про звернення стягнення на 20% пенсії боржника до повного
погашення заборгованості та направлено для виконання до органів ПФУ. В
подальшому стягувач звернувся до виконавця з заявою, в якій зазначив, що він
не надає згоди на отримання суми боргу частинами, а також наполягав на
зверненні стягнення на виявлене нерухоме майно боржника — квартиру. Тому,
виконавцем було звернуто стягнення на квартиру боржника. Так, відповідну
квартиру було передано на реалізацію ДП «СЕТАМ». Дана квартира не була
реалізована з електронних торгів. З урахуванням викладених фактів, чи були правомірні дії виконавця щодо винесення постанови про звернення стягнення
на 20 % пенсії боржника без письмової згоди стягувача?

1367. Виконавцем виконується в примусовому порядку виконавчий лист
щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина
заборгованості у розмірі 9000 грн. Під час проведення виконавчих дій було
встановлено, що жодного майна, крім квартири, в якій мешкає боржник, не має.
Тому, виконавцем було звернуто стягнення на квартиру боржника. Так,
відповідну квартиру було передано на реалізацію ДП «СЕТАМ». Дана квартира
не була реалізована з перших електронних торгів, тому, вона виставлена на
повторні електронні торги за ціною, що становить 70 відсотків від її вартості.
Квартира боржника повторно не реалізувалась, тому, на треті електронні торги
була виставлена за ціною, що становить 50 відсотків від її вартості. Однак, й на
третіх електронних торгах квартира реалізована не була. У зв’язку з чим,
виконавець повідомив про це стягувачу і запропонував йому вирішити питання
про залишення за собою нереалізованого майна. Чи вірну вартість нерухомого
майна було визначено ДП «СЕТАМ» при виставленні нерухомого майна на
треті електронні торги?

1368. Виконавцем під час виконання виконавчого листа щодо стягнення з
одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості було
звернуто стягнення на виявлене нерухоме майно боржника — квартиру, яку
передано на реалізацію ДП «СЕТАМ». Дана квартира не була реалізована з
перших електронних торгів, тому була виставлена на повторні електронні торги
за ціною, що становить 70 відсотків від її вартості. Чи вірну вартість
нерухомого майна було визначено ДП «СЕТАМ» при виставленні нерухомого
майна на повторні електронні торги?

1369. Виконавцем виконується в примусовому порядку виконавчий лист
щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина
заборгованості у розмірі 9000 грн. Під час проведення виконавчих дій було
встановлено, що жодного майна, крім квартири, в якій мешкає боржник, не має,
проте виявлено факт отримання боржником пенсії. Виконавцем було винесено
постанову про звернення стягнення на 20% пенсії боржника до повного
погашення заборгованості та направлено для виконання до органів ПФУ. В
подальшому стягувач звернувся до виконавця з заявою, в якій зазначив, що він
не надає згоди на отримання суми боргу частинами, а також наполягав на
зверненні стягнення на виявлене нерухоме майно боржника — квартиру. Тому, виконавцем було звернуто стягнення на квартиру боржника. З урахуванням
викладених фактів, чи правомірні дії виконавця щодо звернення стягнення на
квартиру боржника?


1370. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з
одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі
12 000 грн. виконавцем виявлено майно належне боржнику: автомобіль, який
перебуває в заставі у банку — суб’єктом господарювання, призначеним
виконавцем було визначено вартість автомобіля — 10 000 грн., вартість квартири — 27 000 грн. та вартість холодильника — 750 грн. З урахуванням викладених
фактів, чи може виконавець звернути стягнення на квартиру боржника? Чому?

1371. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з
одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі
12 000 грн. виконавцем виявлено майно, належне боржнику: автомобіль, який
перебуває в заставі у банку «А» (право застави цього банку виникло до
ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів); квартира, в якій
мешкає боржник, холодильник. Також, виконавцем встановлено, що боржник
отримує допомогу на лікування. З урахуванням викладених фактів, чи може
виконавець звернути стягнення на холодильник боржника, якщо у сім’ї
боржника це єдиний холодильник?

1372. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з
одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі
12 000 грн. виконавцем виявлено майно належне боржнику: автомобіль, який
перебуває в заставі у банку «А» (право застави цього банку виникло до
ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів), квартира, в якій
мешкає боржник; холодильник. Також, виконавцем встановлено, що боржник
отримує допомогу на лікування. З урахуванням викладених фактів, чи може
виконавець звернути стягнення на виплату боржнику допомоги на лікування?

1373. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче
провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення
заборгованості з юридичної особи «А» із заробітної плати та один виконавчий
документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б».
Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить
1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було виявлено
наявність рахунку боржника в банківській установі «В», а також майно
боржника, а саме: предмети інтер’єру офісу, транспортний засіб, який перебуває
в заставі у банку «Г», обладнання та сировина, призначені для використання у
виробництві. Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на
якому були відсутні, проведено опис та арешт виявленого майна. Під час
проведення оцінки арештованого майна відносно боржника господарським
судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана
виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що
боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». З урахуванням викладених
фактів, які подальші дії відносно арештованого майна має вчинити виконавець?

1374. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з
одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі
12 000 грн. виконавцем виявлено майно належне боржнику: автомобіль, який
перебуває в заставі у банку — суб’єктом господарювання, призначеним
виконавцем було визначено вартість автомобіля — 10 000 грн., вартість квартири
— 27 000 грн. та вартість холодильника — 750 грн. З урахуванням викладених
фактів, чи може виконавець звернути стягнення на автомобіль боржника у разі
отримання інформації від банку «А» про те, що сума заборгованості боржника перед цим банком становить 6 000 грн., при цьому боржник заперечує проти
звернення стягнення на дане майно?

1375. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче
провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення
з юридичної особи «А» заборгованості із заробітної плати та один виконавчий
документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б».
Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить
1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було виявлено
рахунок боржника в банківській установі «В», а також майно боржника, а саме:
предмети інтер’єру офісу; транспортний засіб, який перебуває в заставі у банку
«Г», обладнання та сировина, призначені для використання у виробництві.
Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на якому були
відсутні. Виконавцем проведено опис та арешт виявленого майна. Під час
проведення оцінки арештованого майна відносно боржника господарським
судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана
виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що
боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». Чи повинен виконавець
повідомити банк «Г» про звернення стягнення на транспортний засіб боржника?

1376. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче
провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення з
юридичної особи «А» заборгованості із заробітної плати та один виконавчий
документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б».
Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить
1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було виявлено
рахунок боржника в банківській установі «В», а також майно боржника, а саме:
предмети інтер’єру офісу; транспортний засіб, який перебуває в заставі у банку
«Г», обладнання та сировина, призначені для використання у виробництві.
Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на якому були
відсутні. Виконавцем проведено опис та арешт виявленого майна. Під час
проведення оцінки арештованого майна відносно боржника господарським
судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана
виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що
боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». З урахуванням викладених
фактів, у разі не порушення господарським судом відносно боржника справи
про банкрутство, в якій черговості виконавець має звертати стягнення на майно
боржника: предмети інтер’єру офісу, обладнання та сировину?

1377. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче
провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення
з юридичної особи «А» заборгованості із заробітної плати та один виконавчий
документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б».
Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить
1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій, виконавцем було виявлено
наявність рахунку боржника в банківській установі «В», а також, майно боржника, а саме: предмети інтер’єру офісу; транспортний засіб, який
перебуває в заставі у банку «Г», обладнання та сировина, призначені для
використання у виробництві. Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку
«В», кошти на якому були відсутні. Виконавцем проведено опис та арешт
виявленого майна. Під час проведення оцінки арештованого майна, відносно
боржника господарським судом було порушено справу про банкрутство,
відповідна ухвала була надана виконавцеві розпорядником майна. Крім того,
виконавцем встановлено, що боржником відкритий новий рахунок у банку «Д».
Які дії повинен вчинити виконавець стосовно відкриття боржником рахунку в
банку «Д»?

1378. В який термін може бути заявлений стягувачем, боржником або їхніми представниками відвід виконавцю?

1379. Хто має право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження?


1380. Виконавчий документ містить наступну обов’язкову інформацію про
рішення:

1381. Яку обов’язкову інформацію для звернення до примусового виконання має бути зазначено в резолютивній частині рішення?

1382. У виконавчому документі зазначається резолютивна частина рішення, що передбачає:

1383. 1нформація про дату набрання рішенням законної сили зазначається у виконавчих документах:

1384. У виконавчому документі зазначається строк:

1385. Які встановлено вимоги щодо зазначення у виконавчому документі
Ідентифікаційного коду юридичної особи боржника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб?

1386. Які вимоги встановлено щодо зазначення у виконавчому документі
Ідентифікаційного коду стягувачів фізичних осіб — підприємців?

1387. Які встановлено вимоги щодо зазначення у виконавчому документі
даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії та
номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в
установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних
осіб — платників податків)?

1388. Які встановлено вимоги щодо зазначення у виконавчому документі
реквізитів банківських рахунків боржника?

1389. На примусове виконання пред’явлено виконавчий документ виданий
на підставі рішення міжнародного юрисдикційного органу, вимогам якого
правового акту повинен відповідати такий виконавчий документ?


1390. Які встановлено вимоги, щодо зазначення у виконавчому документі
кількості сторін, у разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів
або проти кількох відповідачів?

1391. Які встановлено вимоги щодо наявності у виконавчому документі
підпису посадової особи і печатки органу, що його видав?

1392. Якою печаткою скріплюється виконавчий документ?

1393. Який строк встановлений для повернення виконавцем виконавчого
документа стягувачу без прийняття до виконання?

1394. Яке рішення приймає виконавець щодо виконавчого документа,
рішення по якому не набрало законної сили?

1395. Які дії вчиняє виконавець, якщо при подачі виконавчого документу
до виконання боржника визнано банкрутом?

1396. Які дії вчиняє виконавець, якщо при подачі виконавчого документу
до виконання Національним банком України прийнято рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника?

1397. Які дії вчиняє виконавець, якщо при пред’явленні виконавчого
документу до виконання юридичну особу — боржника припинено?

1398. Які дії вчиняє виконавець, якщо при подачі виконавчого документу
до виконання стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення?

1399. Які дії вчиняє виконавець, якщо подано до виконання виконавчий
документ, що не передбачає застосування заходів примусового виконання
рішень?


1400. Які дії вчиняє виконавець, якщо при пред’явленні до виконання
виконавчого документа про поновлення на роботі стягувачем не надано
підтвердження сплати авансового внеску?

1401. Які дії вчиняє виконавець, якщо виконавчий документ пред’явлено
не за місцем виконання?

1402. Які дії вчиняє виконавець, якщо виконавчий документ пред’явлено
не за місцем виконання або не за підвідомчістю?

1403. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або
переведеного працівника виконується у строк:

1404. Який розмір авансового внеску сплачує стягувач за примусове
виконання рішення про поновлення на роботі?

1405. Рішення про поновлення на роботі вважається виконаним
боржником з дня:

1406. Яка відповідальність передбачена за повторне невиконання рішення
суду про поновлення на роботі?

1407. До якого органу виконавець зобв’язаний надіслати повідомлення
про вчинення боржником кримінального правопорушення у разі повторного
невиконання без поважних причин рішення про поновлення на роботі?

1408. Рішення про поновлення на роботі виконується за обов’язкової
участі:

1409. Який розмір неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
становить штраф, що накладається виконавцем у разі невиконання без
поважних причин боржником — юридичною особою рішення про поновлення на
роботі?


1410. У разі невиконання без поважних причин боржником — посадовою
особою рішення про поновлення на роботі, виконавець виносить постанову про
накладення штрафу в розмірі:

1411. Який розмір неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
становить штраф, що накладається виконавцем, у разі невиконання без
поважних причин боржником — фізичною особою підприємцем рішення про
поновлення на роботі?

1412. Визначити поняття дебітора. Це особа:

1413. Виконавець має право звернутися за інформацією про дебіторську
заборгованість боржника до:

1414. Який процесуальний документ направляє виконавець до органів
доходів і зборів з метою отримання інформації про дебіторську заборгованість
боржника?

1415. В ході примусового виконання рішення про стягнення з боржника на
користь стягувача боргу 200 тисяч гривень, виконавець встановлює у боржника
наявність дебіторської заборгованості в сумі 100 тисяч гривень (дебіторська
заборгованість підтверджена органами доходів і зборів). Зазначені кошти
знаходяться на рахунку дебітора в банку. Які дії повинен провести виконавець
для звернення стягнення на зазначені кошти?

1416. В який строк органи доходів і зборів, з дня одержання вимоги
виконавця, зобов’язані надати необхідні документи та інформацію про
наявність у боржника дебіторської заборгованості?

1417. До якої установи виконавець має повноваження звернутися за
інформацією про дебіторську заборгованість боржника?

1418. Органи доходів і зборів на запит виконавця про дебіторську
заборгованість боржника зобов’язані надати:

1419. Виконавець має повноваження на звернення до органів доходів і зборів для виявлення дебіторської заборгованості стосовно боржника:


1420. На вимогу виконавця, про наявність у боржника дебіторської
заборгованості, органи доходів і зборів зобов’язані надати необхідні документи
та інформацію протягом строку:

1421. Які повноваження має виконавець щодо звернення стягнення на
майно боржника, що перебуває в інших осіб?

1422. Після надходження відомостей про наявність майна боржника, що
перебуває в інших осіб, виконавець проводить наступні виконавчі дії:

1423. Які виконавчі дії вчиняє виконавець у випадку здійснення перешкод
у вилученні майна боржника, що перебуває в іншої особи?

1424. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб,
вилучаються у таких осіб виконавцем за обов’язкової присутності:

1425. На належні боржникові від інших осіб кошти, що перебувають на
рахунках в банках та інших фінансових установах, виконавець звертає
стягнення на підставі:

1426. Приватний виконавець має право залучати працівників поліції:

1427. Виконавець при виявленні майна та коштів що належать боржнику
від інших осіб має повноваження:

1428. Для залучення працівників поліції при проведенні виконавчих дій
приватний виконавець:

1429. У залученні працівників поліції для проведення виконавчих дій
приватному виконавцю може бути відмовлено з підстав:


1430. Працівники поліції, залучені постановою приватного виконавця для
проведення виконавчих дій, у виконавчому проваджені мають статус:

1431. Який виконавчий документ підлягає примусовому виконанню
виконавцем?

1432. На підставі яких рішень видаються виконавчі документи?

1433. Який виконавчий документ підлягає примусовому виконанню на
підставі рішення комісії по трудових спорах?

1434. Примусовому виконанню підлягають рішення інших державних
органів та рішення Національного банку України за умови:

1435. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий лист
Хмельницького районного суду наступного змісту » Визнати право власності
Сидоренко І. І на житловий будинок за адресою м. Хмельницький, вул.
Будівельників, М 14. В позові Ярошенко П. П. до Сидоренко І.І. про визнання
права користування майном відмовити». Боржником за даним виконавчим
листом визнано: Ярошенко П. П., стягувачем: Сидоренко 1.1. Стягувач у заяві
просить виконати рішення суду в примусовому порядку шляхом доведення до
боржника рішення суду, вселення в житловий будинок та усунення перешкод в
користуванні житловим будинком, так як фактично житлове приміщення
знаходиться у користуванні боржника, який перешкоджає стягувачу у
користуванні будинком. Які процесуальні дії має вчинити приватний
виконавець?

1436. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий лист
Хмельницького районного суду наступного змісту » Визнати право власності
Сидоренко І. І на житловий будинок за адресою м. Хмельницький, вул.
Будівельників, М 14. В позові Ярошенко П. П. до Сидоренко І.І. про визнання права користування майном відмовити». Боржником за даним виконавчим
листом визнано: Ярошенко П. П., стягувачем: Сидоренко І.І. Стягувач у заяві
просить виконати рішення суду в примусовому порядку шляхом доведення до
боржника рішення суду, вселення в житловий будинок та усунення перешкод в
користуванні житловим будинком, так як фактично житлове приміщення
знаходиться у користуванні боржника, який перешкоджає стягувачу у
користуванні будинком. Вказати підставу повернення виконавчого документа
стягувачу?

1437. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення коштів з державного підприємства, частка держави у
статутному капіталі якого перевищує 25% та яке фінансується виключно за
кошти державного бюджету. Стягувачем є приватна особа, яка в заяві про пред’явлення виконавчого документа до виконання пропонує звернути
стягнення на рухоме майно боржника, що безпосередньо не використовується
у виробництві. Які дії має вчинити приватний виконавець?

1438. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення коштів з державного підприємства, частка держави у
статутному капіталі якого перевищує 25% та яке фінансується виключно за
кошти державного бюджету. Стягувачем є приватна особа, яка в заяві про
пред’явлення виконавчого документа до виконання пропонує звернути
стягнення на рухоме майно боржника, що безпосередньо не використовується
у виробництві. Чи підлягає виконанню приватним виконавцем такий
виконавчий документ?

1439. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення коштів з державного підприємства, частка держави у
статутному капіталі якого перевищує 25% та яке фінансується виключно за
кошти державного бюджету. Стягувачем є приватна особа, яка в заяві про
пред’явлення виконавчого документа до виконання пропонує звернути
стягнення на рухоме майно боржника, що безпосередньо не використовується
у виробництві. Які примусові виконавчі дії може вчинити приватний
виконавець?


1440. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві
стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу
приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами
округу приватного виконавця. Які виконавчі дії має вчинити приватний
виконавець?

1441. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві
стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу
приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами
округу приватного виконавця. Вказати підставу повернення виконавчого
документа?

1442. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві
стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу
приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами
округу приватного виконавця. Які виконавчі дії може вчинити приватний
виконавець?

1443. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві
стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу
приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами
округу приватного виконавця. Чи має право приватний виконавець прийняти до
виконання такий виконавчий документ?

1444. Яке майно (кошти) НЕ включається до складу спадщини у разі смерті приватного виконавця?

1445. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного
виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з
боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження,
зобов’язані переказати залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого
приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби,
якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих
дій. На підставі якого документу банк переказує ці кошти?

1446. Яке майно (кошти) НЕ включається до складу спадщини у разі
смерті приватного виконавця?

1447. На які кошти НЕ може бути накладено арешт або звернено стягнення
за боргами приватного виконавця?

1448. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного
виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з
боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження,
зобов’язані переказати залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого
приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби,
якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих
дій. На підставі платіжної вимоги якого органу (особи) банк переказує ці
кошти?

1449. Який із рахунків для здійснення діяльності приватного виконавця
може бути відкритий лише в державному банку?


1450. До Міністерства юстиції України надійшло звернення приватного
виконавця про зупинення ним діяльності у зв’язку із тимчасовою відсутністю.
Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного
виконавця іншим приватним виконавцем?

1451. Діяльність приватного виконавця була зупинена на підставі поданої
заяви у зв’язку із його тимчасовою відсутністю, а саме перебуванням у
відпустці строком 24 дні. В установленому порядку було вирішено питання
щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем.
Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?

1452. До Міністерства юстиції України надійшло звернення приватного
виконавця про зупинення ним діяльності за власним бажанням. Який орган
(особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим
приватним виконавцем?

1453. Діяльність приватного виконавця була зупинена на підставі поданої
заяви за власним бажанням. В установленому порядку було вирішено питання
щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем.
Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?

1454. У зв’язку з не укладенням договору про страхування цивільно-
правової відповідальності на належну страхову суму діяльність приватного виконавця була зупинена. Який орган (особа) повинен вирішити питання про
заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?

1455. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку з не
укладенням договору про страхування цивільно-правової відповідальності на
належну страхову суму. В установленому порядку було вирішено питання
щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем.
Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?

1456. До приватного виконавця застосоване дисциплінарне стягнення у
вигляді зупинення діяльності приватного виконавця. Який орган (особа)
повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим
приватним виконавцем:

1457. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із
застосовуванням дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності
строком на п’ять місяців. В установленому порядку було вирішено питання
щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем.
Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?

1458. До приватного виконавця як обвинуваченого у кримінальному
провадженні застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із
забороною залишати житло у робочий час, у зв’язку з чим діяльність
приватного виконавця була зупинена. Який орган (особа) повинен вирішити
питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?

1459. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із
застосовуванням до нього як обвинуваченого у кримінальному провадженні
запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. В
установленому порядку було вирішено питання щодо заміщення цього
приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється
заміщення приватного виконавця в такому випадку?


1460. У зв’язку із несплатою приватним виконавцем членських внесків
Асоціації приватних виконавців України діяльність приватного виконавця була
зупинена. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення
приватного виконавця іншим приватним виконавцем?

1461. У зв’язку із несплатою приватним виконавцем членських внесків
Асоціації приватних виконавців України діяльність приватного виконавця була
зупинена. В установленому порядку вирішено питання щодо заміщення цього
приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється
заміщення приватного виконавця в такому випадку?

1462. На підставі заяви приватного виконавця про зупинення діяльності за
власним бажанням діяльність приватного виконавця була зупинена. Між
приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про заміщення
приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувача. Які дії в
подальшому вчиняються з виконавчими документами?

1463. У зв’язку із тимчасовою відсутністю приватного виконавця, що
триває понад 10 календарних днів, діяльність приватного виконавця була зупинена. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про
заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувача. Які
дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?

1464. У зв’язку із не укладенням договору про страхування цивільно-
правової відповідальності на належну страхову суму діяльність приватного
виконавця була зупинена. Між приватним виконавцем та стягувачем не
досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше
рішення стягувача. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими
документами?

1465. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із
застосуванням до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді
зупинення діяльності приватного виконавця. Між приватним виконавцем та
стягувачем не досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та
відсутнє подальше рішення стягувача. Які дії в подальшому вчиняються з
виконавчими документами?

1466. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із
несплатою приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних
виконавців України. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто
згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення
стягувача. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?

1467. Приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та:

1468. Приватний виконавець, який заміщує іншого приватного виконавця,
вчиняє виконавчі дії від свого імені та:

1469. Про зупинення діяльності за власним бажанням на підставі
відповідної заяви приватний виконавець зобов’язаний повідомити Міністерство
юстиції України не пізніш як:


1470. Не пізніше якого строку з дня виявлення майна боржника на нього
повинен бути накладений арешт ?

1471. В заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження зазначено
рахунки боржника у банках, інших фінансових установах. Які дії повинен
вчинити виконавець?

1472. У разі якщо в заяві стягувача про відкриття виконавчого
провадження зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після
відкриття виконавчого провадження:

1473. Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не
пізніше:

1474. Не пізніше якого строку з дня отримання інформації про
місцезнаходження майна боржника здійснюються його опис та арешт?

1475. У разі виявлення майна виконавцем під час проведення перевірки
майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) фізичної особи
та місцезнаходженням юридичної особи опис та арешт цього майна
здійснюється:

1476. Після надходження до виконавця документів, що підтверджують
наявність підстав для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів)
боржника або його частини, постанова про зняття арешту виноситься:

1477. Порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій
виконавцями:

1478. З метою звільнення майна, на яке накладено арешт виконавцем, з-під
арешту, особа, яка, вважає, що останнє належить їй, звертається до:

1479. Які дії вчиняються у разі набрання законної сили судовим рішенням
про зняття арешту з майна боржника?


1480. Не пізніше якого строку з дня надходження від банку документів, які
підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати
стягнення, виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку
боржника?

1481. Який з нижчеперелічених пунктів НЕ є підставою для зняття
виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини:

1482. Який з нижчеперелічених пунктів НЕ є підставою для зняття
виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини:

1483. Який з нижчеперелічених пунктів НЕ є підставою для зняття
виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини:

1484. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів)
боржника або його частини є отримання виконавцем документального
підтвердження:

1485. Виконавцем отримано документальне підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення. При виконанні рішень яких категорій вказане є підставою для зняття арешту з іншого майна (коштів) боржника?

1486. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів)
боржника або його частини є отримання виконавцем:

1487. В який строк виконавець зобовязаний зняти арешт з майна у разі
надходження до нього судового рішення про зняття арешту з майна боржника,
яке набрало законної сили:

1488. Порушення порядку накладення арешту, встановленого Законом
України «Про виконавче провадження» є підставою для зняття арешту з майна
боржника:

1489. Підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів)
боржника або його частини є:


1490. Підставами для зняття виконавцем арешту з частини майна (коштів)
боржника є отримання виконавцем:

1491. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів)
боржника або його частини є отримання виконавцем:

1492. Погашення заборгованості із сплати періодичних платежів є
підставою для зняття арешту:

1493. У разі нереалізації майна на третіх електронних торгах виконавець
повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення
за собою нереалізованого майна. Відсутність протягом якого строку з дня
отримання такого повідомлення письмової заяви стягувача про його бажання
залишити за собою нереалізоване майно є підставою для зняття арешту з майна
боржника:

1494. Особа пропрацювала помічником приватного виконавця один рік,
після чого виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Які дії
повинна вчинити така особа?

1495. Що є підставою видачі посвідчення помічника приватного
виконавця?

1496. Коли приватний виконавець зобов’язаний організувати свій офіс?

1497. Стягувач звернувся до виконавця з заявою про примусове виконання
рішення щодо стягнення з боржника — юридичної особи грошових коштів. Які
дії повинен вчинити виконавець у випадку, якщо постановою господарського
суду боржника визнано банкрутом?

1498. Приватний виконавець пошкодив автомобіль дружини державного
виконавця. Чи нестиме приватний виконавець кримінальну відповідальність
відповідно до статті 347 Кримінального кодексу України: «Умисне знищення
або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника
органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця»?

1499. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого статтею 368-4
Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?


1500. Яке з нижчеперелічених положень Кримінального процесуального
кодексу України Н1З відноситься до особливостей кримінального провадження
по відношенню до приватного виконавця?

1501. Автоматизованою системою відбору арбітражних керуючих для
призначення розпорядником майна боржника визначено приватного виконавця,
який раніше здійснював примусове виконання судового рішення, у якому боржник був стороною виконавчого провадження. Чи може бути призначено такого приватного виконавця розпорядником майна боржника?

1502. Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, хто має право розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення у справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог
державного виконавця від імені органів державної виконавчої служби?

1503. Хто може бути Головою Дисциплінарної комісії приватних
виконавців?

1504. Боржник звернувся до господарського суду з заявою про визнання
наказу таким, що не підлягає виконанню. Чи має право суд своєю ухвалою
зупинити стягнення за цим наказом до розгляду заяви та за яких умов?

1505. За чиєю заявою за наявності обставин, що ускладнюють виконання
рішення або роблять його неможливим, господарський суд, який видав виконавчий документ, НЕ має права прийняти рішення про зміну способу та
порядку виконання рішення, ухвали, постанови?

1506. Після набрання судовим рішенням у господарській справі законної
сили, в процесі виконання судового рішення, сторони досягли згоди щодо
укладення мирової угоди. Коли сторони мають право укласти таку мирову
угоду та подати її на затвердження господарському суду, який виніс відповідне
рішення?

1507. Після прийняття апеляційним господарським судом рішення
стягувач звернувся до виконавця з заявою про примусове виконання рішення та
виконавцем відкрито виконавче провадження. Боржник оскаржив рішення
апеляційного господарського суду до касаційної інстанції. В якому випадку
виконавець повинен зупинити вчинення виконавчих дій в цьому виконавчому
провадженні?

1508. Протягом якого строку господарський суд має розглянути заяву
сторони виконавчого провадження про відстрочку або розстрочку виконання
рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання?

1509. Яка територіальна підсудність встановлена Гоподарським
процесуальним кодексом України щодо розгляду скарг на рішення, дії чи
бездіяльність приватного виконавця щодо виконання судового рішення?


1510. Протягом якого строку боржник має право оскаржити дії приватного
виконавця до господарського суду, якщо на думку боржника, приватний
виконавець, накладаючи арешт на майно боржника, порушив норми Закону
України «Про виконавче провадження»?

1511. Постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом
та відкриття ліквідаційної процедури набирає законної сили в наступний строк:

1512. Яке порушення норм процесуального права є безумовною підставою
для скасування рішення господарського суду в апеляційному або касаційному
порядку?

1513. Протягом якого строку суд касаційної інстанції має розглянути
касаційну скаргу на постанову апеляційного господарського суду, ухвалену за
результатами апеляційного розгляду рішення місцевого господарського суду?

1514. Підставою для відмови в прийнятті позовної заяви у господарському
судочинстві є:

1515. Третейським судом було розглянуто спір між сторонами —
юридичними особами, прийнято рішення про задоволення позовних вимог та
стягнення з боржника грошових коштів. Який документ подається стягувачем
виконавцю для примусового виконання рішення третейського суду?

1516. Коли позивач має право подати до суду заяву про вжиття заходів
забезпечення позову в господарському процесі?

1517. До якого органу оскаржуються рішення, дії або бездіяльність
приватного виконавця щодо виконання рішень органів (посадових осіб), крім
судових рішень?

1518. Вирішуючи спір адміністративний суд задовольнив позов особи до
п’яти відповідачів. Як повинен діяти суддя в цьому випадку, видаючи
виконавчий лист?

1519. За чиєю ініціативою адміністративний суд, який видав виконавчий
документ, має право прийняти рішення про відстрочку або розстрочку
виконання судового рішення, у зв’язку з наявністю обставин, що ускладнюють
виконання судового рішення, крім випадків передбачених Законом України
«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?


1520. Хто з нижченаведених осіб має право звернутись до
адміністративного суду з позовом щодо накладення арешту на активи, що
пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій,
зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради
Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них?

1521. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення
адміністративного суду, хто з нижченаведених осіб може звернутись до
адміністративного суду із заявою про відстрочення або розстрочення
виконання рішення суду?

1522. Кому адміністративний суд надсилає виконавчий лист про стягнення
судового збору?

1523. Після набрання рішенням в адміністративній справі законної сили
суд видав виконавчий лист, який стягувачем пред’явлено до виконання. При
розгляді якої заяви сторони виконавчого провадження адміністративний суд
має право зупинити стягнення за виконавчим листом?

1524. Яка з нижчезазначених постанов адміністративного суду НЕ підлягає
негайному виконанню?

1525. Після набрання рішенням в цивільній справі законної сили суд видав
виконавчий лист, який стягувачем пред’явлено до виконання. За якої підстави
суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за виконавчим листом, а
також витребувати виконавчий лист?

1526. Після набрання законної сили рішенням суду в цивільній справі
сторони уклали мирову угоду. Який порядок подання сторонами такої мирової
угоди суду для визнання?

1527. За чиєю ініціативою суд, який видав виконавчий лист за
результатами розгляду цивільної справи, НЕ має права прийняти рішення про
відстрочку або розстрочку виконання рішення, крім випадків передбачених
Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?

1528. Під час виконання судового рішення в цивільній справі виникла
необхідність здійснити проникнення до іншого володіння фізичної особи —
боржника у виконавчому провадженні. До якого суду виконавець має право
звернутись з відповідним клопотанням?

1529. Протягом якого строку місцевий загальний суд має розглянути заяву
про заміну вибулої сторони у виконавчому провадженні, відкритому на
виконання рішення в цивільній справі?


1530. Стягувач у виконавчому провадженні відкритому за результатами
розгляду загальним місцевим судом цивільної справи вияв намір поскаржитись
на бездіяльність приватного виконавця, який неодноразово порушував строки
вчинення виконавчих дій. До якого суду стягувач має подати відповідну заяву?

1531. В який строк приватний виконавець зобов’язаний повідомити суд і
заявника про виконання ухвали суду за результатами розгляди скарги на
рішення, дії чи бездіяльності приватного виконавця в ході виконання рішення в
цивільній справі?

1532. Предмет іпотеки передано в іпотеку двом іпотекодержателям з
різними пріоритетами. У період реєстрації учасників прилюдних торгів,
іпотекодержатель (стягувач) з нижчим пріоритетом сплатив іпотекодержателю
повну суму основного збов’язання боржника з вищим пріоритетом. Наслідком
такої оплати є:

1533. В якому порядку визначається пріоритет права іпотекодержателя?

1534.1потекодавцем — фізичною особою передано в іпотеку споруду та
земельну ділянку, на якій її розташовано. Споруду повністю втрачено
(зруйновано) та відновлено іпотекодержателем. Наслідком відновлення
споруди є:

1535. Іпотекодержателем з третьою особою укладено нотаріальний договір
про відступлення права вимоги за іпотечним договором. Договір про
відступлення вимоги за основним зобов’язанням не укладався. Чи вимагає
закон обов’язково укладати договір про відступлення права вимоги за
основним зобов’язанням?

1536. Між іпотекодержателем та іпотекодавцем укладено договір про
задоволення вимог іпотекодержателя. згідно якого іпотекодарежатель має
право, у випадку невиконання іпотекодавцем основного зобов’язання, звернути
стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу предмету іпотеки від свого
імені. Чи має право іпотекодержатель на підставі цього договору здійснити
стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку шляхом набуття
іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки та за яких обставин?

1537. Який орган чи особа з нижченаведених згідно Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» має
право на проведення оцінки майна?

1538. Відносно заставодавця — юридичної особи відкрито виконавче
провадження зі стягнення заборгованості з заробітної плати. На все майно
боржника виконавцем в процедурі виконавчого провадження накладено арешт.
Чи може бути заставодавцем замінено предмет застави та за яких умов?

1539. Куди вносяться заставодавцем кошти, якщо кредитор відмовляється
прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги?


1540. Майновим поручителем згідно закону України «Про іпотеку» є особа,
яка:

1541. Іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог
іпотекодержавтеля звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності. Договірна вартість предмету іпотеки менша, ніж сума вимог за
основним зобов’язанням. Які правові наслідки виникають в даному випадку
щодо незадоволених по основному зобов’язанню вимог?

1542. Електронні торги з продажу майна боржника у формі аукціону
проведено, але з обставин що зумовлюють обов’язкове зупинення вчинення
виконавчих дій, останнє було зупинено. Розрахунок за придбане майно
здійснюється переможцем електронних торгів:

1543. Приватний виконавець в рамках виконавчого провадження звернувся до банку про надання інформації щодо боржника, яка містить банківську таємницю. В наданні якої інформації банк, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльністю», відмовить?

1544. Приватним виконавцем передано на реалізацію об’єкт нерухомості,
який є предметом іпотеки. Продаж предмета іпотеки буде здійснено в межах
виконавчого провадження шляхом проведення електронних торгів. Відповідно
до Закону України «Про іпотеку», де має бути розміщено оголошення про
проведення електронних торгів зазначеним майно?

1545. Незалежно від настання строку виконання забезпеченого заставою
зобов’язання заставодержатель набуває право звернення стягнення на
заставлене майно у разі:

1546. Заставодавець має намір припинити заставу шляхом повного
виконання основного (грошового) зобов’язання. Кредитор відмовляється
прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги. В такому
випадку, відповідно до Закону України «Про заставу», заставодавець має право
внести кошти на:

1547. Яку реєстраційну дію, відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не має права
вчиняти державний виконавець, як державний реєстратор?

1548. Що з нижченаведеного НЕ відноситься до вимог, додержання яких є
необхідним для чинності правочину?

1549. Яке майно, відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог
кредиторів та реєстрацію обтяжень» може бути предметом обтяження?


1550. Договором застави рухомого майна передбачено необхідність
отримання згоди обтяжувача (заставодержателя) на відчуження предмета
обтяження. В якому з нижчеперелічених випадків згода обтяжувача на
відчуження боржником рухомого вимагається в будь-якому випадку?

1551. У якому випадку, у разі відступлення заставодержателем прав за
договором застави іншій особі, ця особа набуває всі відступлені права на
предмет застави, включаючи встановлений пріоритет обтяження?

1552. Сторонами виконавчого провадження в процесі виконання рішення
адміністративного суду укладено мирову угоду. Який порядок подання такої
мирової угоди до адміністративному суду на затвердження?

1553. Яка з нижчезазначених постанов загального місцевого суду в
цивільних справах НЕ допускає негайного виконанню?

1554. Після набрання законної сили рішенням суду в цивільній справі, але
до моменту відкриття виконавчого провадження сторони уклали мирову угоду.
Який порядок визнання судом мирової угоди?

1555. Вирішуючи цивільний спір місцевий загальний суд задовольнив
позов особи проти п’яти відповідачів. Як повинен діяти суд в цьому випадку,
видаючи виконавчий лист?

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»