Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Питання по антикорупційному законодавству для кваліфікаційного іспиту приватного виконавця

Питання по антикорупційному законодавству

Зміст

Питання 1-19

Питання 20-39

Питання 40-59

Питання 60-79

Питання 80-99

Питання 100-119

Питання 120-139

Питання 140-159

Питання 160-179

Питання 180-194

1) В який граничний строк державні органи та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати інформацію на запит Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?


2) Для яких органів державної влади та місцевого самоврядування НЕ передбачена обов’язкова наявність Антикорупційної програми?


3) Якими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції — НЕ наділене?


4) Хто (яка посадова особа) має право на вручення члену Національного агентства з питань запобігання корупції повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення?


5) Ким оцінюються активи, шо приймаються в управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?


6) В який граничний строк Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечує виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення і розшуку активів, якшо більший строк — не передбачений зверненням або не погоджений з суб’єктом звернення?


7) В якому разі НЕ передбачено складання, затвердження та направлення до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції висновку щодо виявленого Національним агентством з питань запобігання корупції корупційного правопорушення?


8) До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належить здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо діяльності політичних партій. Яка діяльність політичних партій є предметом моніторингу з боку НАЗК?


9) Національне антикорупційне бюро України є державним органом, на який покладається протидія вчиненню та запобіганню корупційним правопорушенням: оберіть види правопорушень, протидія яким входить до компетенції Національного антикорупційного бюро України.


10) Протидія вчиненню кримінальних корупційних правопорушень є основним завданням Національного антикорупційного бюро. Хто є суб’єктами вчинення кримінальних правопорушень, протидія яким є компетенцією НАЗК?


11) Діяльність Національного антикорупційного бюро України спрямована на попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також на запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. Визначте організаційно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України:


12) Законами України гарантована незалежність діяльності Національного антикорупційного бюро від сторонніх неправомірних впливів, втручання і тиску. Які механізми і процедури гарантують незалежність НАБ України?


13) Національне антикорупційне бюро України має внутрішньо централізовану організаційну структуру. Основні структурні підрозділи НАБУ:


14) Національне антикорупційне бюро України чинним законодавством України наділено комплексом повноважень щодо протидії корупційним правопорушеннями. Основні (базові) функціональні повноваження НАБУ:


15) Діяльність Національного антикорупційного бюро підзвітна і підконтрольна органам державної влади та їх керівникам, інститутам громадянського суспільства. Які органи державної влади та органи громадськості, їх посадові особи здійснюють нагляд і контроль за діяльністю НАБУ?


16) Законодавством України врегульовано проходження служби та трудова діяльність особового складу Національного антикорупційного бюро України. Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюється служба начальницького складу та трудова діяльність працівників НАБУ?


17) Однією з гарантій незалежності Національного антикорупційного бюро України є особливий порядок відбору, призначення та звільнення Директора бюро. Хто і за якою процедурою призначає особу на посаду Директора НАБУ?


18) Який конституційно-правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції?


19) Однією з основних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є виявлення ознак вчинення корупційного правопорушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На підставі якого основного документу Національне агенство з питань запобігання корупції може виявити ознаки такого корупційного правопорушення?


20) Організаційна структура Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) в якості колегіального центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом передбачає наявність: членів, апарату і територіальних органів НАЗК. Яка кількість членів Національного агенства з питань запобігання корупції передбачена чинним законодавством України?


21) Який організаційно-правовий статус Національної поліції України?


22) Які нормативно-правові акти є правовою основою діяльності Національної поліції України?


23) За яких умов та в яких обсягах допускається обмеження з боку Національної поліції — прав і свобод людини та громадянина України?


24) Які дії заборонено вчиняти поліцейським для виконання покладених на них завдань?


25) Які органи становлять систему Національної поліції та хто затверджує їх структуру і штатний розпис?


26) Які особливі умови виконання обов’язків поліцейського в часі та просторі, передбачені законами України ?


27) Хто відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції та окремим поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень?


28) Хто і в якому порядку може покласти на поліцію інші (додаткові) повноваження, не передбачені Законом України «Про національну поліцію»?


29) Єдність системи прокуратури України забезпечується її організаційно-правовим статусом. Які механізми забезпечення такої єдності?


30) Законами України передбачені основні засади діяльності прокуратури, спрямовані на виконання покладених на неї функцій. Які повноваження є неприпустимими в діяльності прокуратури ?


31) Якою є процедура (механізм) нагляду Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство?


32) В яких випадках Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді?


33) В якому порядку особа призначається на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?


34) Чинне законодавство України передбачає гарантії забезпечення незалежності прокурора. оберіть гарантію захисту незалежності прокурора.


35) Які функції НЕ виконує Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ?


36) На якій підставі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечує представництво України у закордонних юрисдикційних органах ?


37) З яким органом погоджується рішення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про реалізацію активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати?


38) З якими органами та установами державної влади та управляння НАБУ взаємодіє при досудовому розслідуванні корупційних правопорушень?


39) Правову основу діяльності Національного антикорупційного бюро України становлять: Конституція України, міжнародні договори і закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти. Якими законами, крім Конституції України і Закону «Про Національне антикорупційне бюро», безпосередньо врегульована діяльність НАБУ?


40) Однією з функцій прокуратури є представництво інтересів держави в суді у визначених законом випадках: назвати в якому випадку НЕ допускається здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді?


41) Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з Національною поліцією стосуються всіх базових напрямків її діяльності. Які з таких повноважень пов’язані з фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням діяльності поліції?


42) Чинним законодавством України створені державні органи у сфері протидії корупції: позначте вичерпний перелік спеціально уповноважених суб’єктів, діяльність яких спрямована на протидію корупції.


43) Які функції держави не покладені на прокуратуру ?


44) На чий розгляд Національне агентство з питань запобігання корупції направляє щорічну Національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики для її подальшого схвалення та оприлюднення?


45) Перед якими органами державної влади Національне агентство з питань запобігання корупції є підзвітним, підконтрольним та відповідальним?


46) Кому (яким фізичним особам) Національна поліція має повноваження надавати поліцейські послуги?


47) Які особи, крім членів Національного агентства з питань запобігання корупції, мають право представляти інтереси цього Агентства в судах?


48) Скільком розмірам мінімальної заробітної плати дорівнює або перевищує вартість активів, що передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?


49) За яких обставин може здійснюватися зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів шляхом звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?


50) Який соціально-правовий статус мають члени і працівники апарату Національного агентства з питань запобігання корупції?


51) Якої мінімальної кількості голосів членів Національного агентства з питань запобігання корупції достатньо для ухвалення його рішення?


52) Яке обмеження НЕ поширюється на праводієздатність осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ?


53) Хто може бути Уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції?


54) Використання яких коштів партії є предметом моніторингу та контролю з боку Національного агентства з питань запобігання корупції?


55) Ким та на яких засадах затверджується склад членів Національного агентства з питань запобігання корупції?


56) Яким є організаційно-правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ?


57) Який вид контролю проводить Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування?:


58) Яким органом затверджується перелік посад, які пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків?


59) Вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством з питань запобігання корупції щодо:


60) Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування є:


61) У який строк суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?


62) Заходи фінансового контролю у спосіб, що унеможливлює розкриття належності особи до відповідного органу, посади, здійснюються щодо:


63) Що зобов’язані зробити після обрання (призначення) на посаду особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в них підприємств чи корпоративних прав?


64) Що мають передбачати закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування, щодо провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?


65) Що повинна зробити особа, яка входить до складу колегіального органу, у разі виникнення у неї конфлікту інтересів?


66) Що повинен зробити безпосередній керівник після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи конфлікту інтересів?


67) Ким (яким органом) затверджується державна програма з виконання Антикорупційної стратегії?


68) На кого НЕ поширюються обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?


69) Який із заходів з протидії корупції НЕ визначений Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року?


70) Які із зазначених у декларації відомостей не підлягають відображенню у відкритому доступі? Відомості щодо:


71) Що є визначальною ознакою реального конфлікту інтересів?


72) Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обов’язково забезпечується:


73) В якому випадку особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування НЕ має права одержувати подарунки для себе:


74) Що НЕ зобов’язана зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди?


75) Виконання якої дії є зайвим у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави?


76) Що зобов’язана зробити особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, якщо вона виявила подарунок у своєму службовому приміщенні?


77) До кого, за консультацією, має право письмово звернутись особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі сумнівів щодо можливостей одержання нею подарунка?


78) Яку суму немає перевищувати вартість подарунка для можливості приймати такий подарунок без обмежень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами?


79) Якими з видів оплачуваної діяльності не мають право займатись особи, уповноважені на виконання функцій держави, крім депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних?


80) Яким вважається рішення, прийняте особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівненою до нею особою, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, в порушення антикорупційного законодавства?


81) Які наслідки повинні настати, якщо близькі особи добровільно не усунули обставини спільної роботи та не можливо обмежити спільну роботу близьких осіб шляхом їх переведення на іншу посаду, що виключає їх пряме підпорядкування між собою?


82) Що повинна зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави, якщо вважає надані їй керівництвом доручення не законними?


83) Яким чином, особа уповноважена на здійснення функцій держави, оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень?


84) На яку посадову особу, уповноважену на здійснення функцій держави, НЕ розповсюджується вимога щодо її політичної нейтральності?


85) В чому полягає вимога неупередженості в діяльності посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави?


86) Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено основні ознаки інформації, яку слід вважати публічною. Назвіть, яка ознака НЕ характеризує інформацію, як публічну:


87) До якої публічної інформації не може бути обмежено доступ, за виключенням випадків, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину?


88) За умови дотримання сукупності яких вимог здійснюється обмеження доступу до публічної інформації ?


89) Яка ознака характеризує інформацію як конфіденційну?


90) Яка умова РПЕ є обов’язковою для надання публічної інформації у формі відкритих даних, що містять персональні дані фізичної особи?


91) Хто, у сфері доступу до публічної інформації, НЕ може бути запитувачем публічної інформації?


92) Хто, у сфері доступу до публічної інформації, є розпорядником інформації щодо послуг та цін на них?


93) Яку публічну інформацію, розпорядник такої інформації НЕ зобов’язаний оприлюднювати?


94) На протязі якого строку розпорядник інформації має надати відповідь на Запит щодо отримання інформації?


95) У який строк, розпорядник інформації має надати відповідь на Запит публічної інформації щодо аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці?


96) На який термін розпорядник інформації може подовжити строк розгляду запиту у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних?


97) Виготовлення якого обсягу копій документів, зобов’язує запитувача публічної інформації відшкодувати фактичні витрати на копіювання і друк?


98) У відповідності до приписів яких законодавчих актів здійснюється оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації?


99) Вкажіть ознаку, яка характеризує вид звернення громадян, як пропозицію (зауваження):


100) Вкажіть ознаку, яка характеризує звернення громадян, як заяву:


101) За яких умов, наслідки діяльності посадових осіб, НЕ породжують право на оскарження громадянами рішень, дій (бездіяльності) в управлінській сфері?


102) Якою мовою мають право звертатись громадяни до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб?


103) В який загальний термін повинні бути розглянуті звернення громадян?


104) В якій термін повинні бути розглянуті звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення?


105) На який строк можливо продовжити вирішення питань, порушених у зверненні громадян, якщо їх не можливо вирішити у місячний термін?


106) В який граничний строк особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, повинна, відповідно до антикорупційного законодавства, повідомити свого безпосереднього керівника у разі отримання майна, що може бути неправомірною вигодою ?


107) Яка гранична сукупна вартість подарунків, що можуть бути отримані особою, уповноваженою на виконання функцій держави, від однієї особи (групи осіб) протягом року?


108) На які подарунки, що даруються особам уповноваженим на здійснення функцій держави, поширюються обмеження щодо їх вартості?


109) Не пізніше якого строку з дня вчинення дисциплінарного проступку Дисциплінарна комісія приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?


110) В якому органі НЕ приймаються антикорупційні програми?


111) На кого НЕ поширюються безумовно положення Закону України «Про запобігання корупції»?


112) Які відносини, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», НЕ вважаються прямим підпорядкуванням?


113) У скільки разів більше від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян мають перевищувати наслідки зловживання владою або службовим становищем для визнання таких наслідків, відповідно до законодавства України про кримінальну відповідальність, тяжкими?


114) За вчинення якого злочину приватний виконавець може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності якщо з дня його вчинення минуло три роки?


115) За вчинення якого з наведених злочинів особа НЕ може бути звільнена від кримінальної відповідальності якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду та вчинила його вперше?


116) Хто НЕ є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення за законодавством України?


117) У разі засудження і після відбуття покарання за який злочин НЕ допускається дострокове зняття судимості з державного виконавця?


118) Яке покарання може застосовуватись до приватного виконавця, який одночасно займається підприємницькою діяльністю з відповідною реєстрацією?


119) В яких межах кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян знаходиться істотна шкода в розумінні ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем)?


120) Якої ознаки НЕ містить офіційний документ відповідно до закон0давства України про кримінальну відповідальність?


121) Яке висловлювання вважається пропозицією надати особі, яка надає публічні послуги, неправомірної вигоди у розумінні Кримінального кодексу України?


122) Не пізніше якого строку з дня його виявлення може бути накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією?


123) Особа уповноважена на здійснення функцій держави з’ясувала, що близька їй особа влаштувалась на роботу до тієї ж установи та є йому підлеглою. У який строк, мають бути вжиті заходи щодо обмеження спільної роботи близьких осіб?


124) Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік подається суб’єктом декларування шляхом:


125) Чи повинен суб’єкт декларування зазначати у декларації відомості про належне йому рухоме майно (крім транспортних засобів)?


126) Коли особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?


127) Суб’єкт декларування після подання декларації має право подати виправлену декларацію упродовж:


128) Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік подається:


129) У декларації відомості щодо подарунка суб’єкту декларування зазначаються лише у разі, якщо вартість такого подарунка перевищує:


130) У декларації зазначаються відомості про видатки суб’єкта декларування у звітному періоді у разі, якщо розмір відповідного видатку:


131) Видатки, здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату:


132) Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця не зазначають у деклараціях відомості щодо:


133) Упродовж якого строку зберігається остання декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після припинення виконання нею зазначених функцій в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб?


134) Зазначення суб’єктом декларування в декларації факту відмови члена його сім’ї надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації є підставою для:


135) Якщо за результатами контролю своєчасності подання декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, такий суб’єкт протягом десяти днів з дня отримання відповідного повідомлення повинен:


136) Відповідно до статті 50 Закону України «Про запобіганні корупції» обов’язковій повній перевірці підлягають декларації усіх:


137) Відповідно Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкт декларування зобов’язаний письмово повідомити про суттєві зміни у своєму майновому стані:


138) Що є визначальною ознакою потенційного конфлікту інтересів?


139) Які є види конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» ?


140) Яку дію має вчинити Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального конфлікту інтересів?


141) Кого повинна повідомити особа, яка дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?


142) Які рішення може приймати особа, уповноважена на виконання функцій держави, в умовах реального конфлікту інтересів?


143) Яким чином не може здійснюватися зовнішнє врегулювання інтересів?


144) Яким чином, особа, уповноважена на виконання функцій держави, у якої наявний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання?


145) У якому випадку зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів може відбуватись шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи?


146) Яким шляхом здійснюється врегулювання конфлікту інтересів, якщо усунення особи від прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?


147) Що є обов’язковою умовою для здійснення врегулювання конфлікту інтересів шляхом переведення особи на іншу посаду?


148) За якої обставини, договір щодо управління корпоративними правами, належними особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не запобігатиме конфлікту інтересів?


149) Чим є виконання особою завдання у присутності визначеного керівником органу працівника у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?


150) Яка форма здійснення повноважень під зовнішнім контролем може застосовуватись у роботі колегіального органу, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?


151) Що повинна зробити особа, яка самостійно вжила заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу?


152) Що зобов’язана зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, коли дізналася про наявність у неї конфлікту інтересів?


153) Що зобов’язана зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у разі існування сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів?


154) Згідно Закону України «Про запобігання корупції» у якому випадку особа звільняється від відповідальності, якщо у її діях, було виявлено конфлікт інтересів?


155) В якому випадку, розпорядником інформації, надається інформація з обмеженим доступом?


156) Яка дія НЕ є складовою права на доступ до інформації про особу?


157) В який строк розпорядник публічної інформації повинен повідомити запитувача про подовження строку розгляду запиту на інформацію?


158) На протязі якого строку можуть бути оскаржені рішення посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення?


159) Хто з учасників виконавчого провадження, НЕ має право оскаржити дії державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець?


160) Який орган належить до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?


161) За який злочин приватний виконавець НЕ може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки, вчинивши вперше такий злочин та щиро покаявшись?


162) В який строк підлягає оприлюдненню публічна інформація про порядок оскарження рішень суб’єкта владних повноважень, дій чи бездіяльності?


163) На протязі якого строку можуть бути оскарженні рішення посадових осіб органів державної виконавчої служби, які НЕ пов’язані з виконанням судового рішення?


164) Що повинен вказати запитувач інформації в запиті на надання публічної інформації?


165) Якою є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до закону та розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі?


166) Чиї інтереси, протягом року після свого звільнення з посади, заборонено представляти особі, уповноваженій на здійснення функцій держави, у справах в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вона працювала на момент звільнення?


167) Що є гарантією права на доступ до публічної інформації передбаченого Законом України «Про доступ до публічної інформації»?


168) Яка особа НЕ є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення?


169) В якому разі особи НЕ можуть бути визнані близькими в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?


170) У яких випадках Закон України «Про запобігання корупції» НЕ дозволяє суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб?


171) Як називається використання особою — суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення наданих їй службових реальних чи удаваних повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою прийняття обіцянки неправомірної вигоди для себе або інших осіб?


172) Яка особа (за умови вчинення корупційного правопорушення або порушення пов’язаного з корупцією) не може бути приватним виконавцем?


173) Якою оплачуваною діяльністю не може займатися приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності?


174) В який строк Реєстратор Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зобов’язаний повідомити особу, включену до цього реєстру, про її права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» ?


175) Що НЕ є підставою для вилучення з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про приватного виконавця, який вчинив корупційне правопорушення?


176) Кому головне територіальне управління юстиції в місті Києві не
надає безоплатно витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні правопорушення, на його письмовий запит?


177) В розумінні Закону України «Про запобігання корупції» неправомірною вигодою НЕ є грошові кошти, які:


178) Ким не може бути скасовано або визнано незаконним нормативно- правовий акт чи рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції»?


179) Що не є дисциплінарним проступком приватного виконавця?


180) Які дії НЕ може вчинити Дисциплінарна комісія, розглядаючи подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності?


181) На який максимальний строк може бути зупинено діяльність приватного виконавця за вчинення дисциплінарного проступку?


182) Які злочини НЕ вважаються корупційними?


183) За вчинення уповноваженою особою юридичної особи якого злочину до останньої НЕ можуть застосовуватись заходи кримінально-правового характеру?


184) Що НЕ вважається неправомірною вигодою у складі злочину «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»?


185) Не пізніше якого строку з дня вчинення дисциплінарного проступку Дисциплінарна комісія приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?


186) Які особи не відносяться до службових осіб іноземних держав відповідно до ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем)?


187) Яке з наведених діянь не має невід’ємних ознак зловживання у кримінальному праві?


188) Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення приватним виконавцем про відкриття якого рахунку тягне за собою відповідальність такої особи за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення?


189) Яка відповідальність передбачена за неповідомлення приватним виконавцем (якщо вчинене вперше) у встановлених законом випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів?


190) Складом адміністративного правопорушення відповідно до ст. 185-13 КУпАП (Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України) НЕ є:


191) Відповідальність за ст. 366-1 КК (Декларування недостовірної інформації) за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму:


192) Хто є суб’єктом відповідальності за ст. 366-1 КК (Декларування недостовірної інформації)?


193) За який злочин приватний виконавець НЕ може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки?

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»