Міністерство освіти і науки України

Дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти

Провадження освітньої діяльності територіально відокремленим структурним підрозділом іноземного закладу вищої освіти здійснюється на підставі дозволу, виданого МОН. Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000. Не надається дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта або юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта, або юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Державне визнання документів про вищу духовну освіту

Визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання здійснюється за рівнями та ступенями вищої освіти, що передбачає видачу документів державного зразка. Документом, що засвідчує державне визнання документа про вищу духовну освіту, є свідоцтво про державне визнання документа про вищу духовну освіту.

Державна реєстрація інноваційних проектів

З метою державної реєстрації інноваційних проектів суб’єкт інноваційної діяльності, який заявляє інноваційний проект на державну реєстрацію, подає до Міністерства освіти і науки України заяву та перелік документів. Рішення про державну реєстрацію інноваційного проекту приймається вказаним Міністерством на підставі висновку організації з проведення експертизи інноваційних проектів.

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку

У разі зміни найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження керівного органу технологічного парку, або зіпсуття свідоцтва про державну реєстрацію технологічного парку технологічний парк може звернутись до МОН за заміною такого свідоцтва.

Визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

Громадяни України, які здобули в іноземних вищих навчальних закладах наукові ступені, які на території України претендують на продовження навчання, на посади наукових чи науково-педагогічних працівників та на набуття прав на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників, повинні звернутись до Міністерства освіти і науки України з метою визнання наукового ступеню.

Державна реєстрація технологічних парків

Технологічний парк – юридична особа або група юридичних осіб, що діють з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції. Технологічні парки підлягають державній реєстрації шляхом звернення до МОН з відповідним пакетом документів.

Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи

Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи проводиться Міністерством освіти і науки України за результатами розгляду поданих документів.

Державна атестація закладів вищої освіти

Державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності здійснюється з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію.

Направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу

Дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу (спеціальні та санаторні) створюються для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Для влаштування дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу необіхдне направлення, яке видається місцевим управлінням освітою.

Ліцензії на освітню діяльність у сфері повної загальної середньої освіти

Освітня діяльність у сфері повної загальної середньої освіти здійснюється закладами освіти за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає орган ліцензування після розгляду заяви та документів, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам.