Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Де отримати послугу: Перелік ЦНАП
Назва послуги

Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та видача відповідного свідоцтва

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
31.10.2022 11:21
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

Заявник для включення його до Реєстру та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до НКЦПФР відповідно до вимог, у порядку та за формою, що встановлені Рішенням НКЦПФР від 24.11.2021 № 1149 такі документи та інформацію:
1) заяву про включення до Реєстру, форма якої наведена в додатку 1 до Порядку авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та умови провадження такої діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.11. 2021 № 1149;
2) копію статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, та інформацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в єдиному державному реєстрі. Якщо юридична особа здійснює діяльність на підставі модельного статуту – інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу;
3) відомості про структуру власності юридичної особи, інформацію про власників істотної участі, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи – інформацію про таку групу (Довідка про схематичне зображення структури власності юридичної особи – заявника (додаток 2));
4) ідентифікаційні дані, відомості про ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника, ділову репутацію заявника за формою:
анкети юридичної особи (додаток 3) для ідентифікації заявника;
довідки про персональний склад виконавчого органу, наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника (додаток 4);
анкети фізичної особи (додаток 5) для ідентифікаційних даних та професійного досвіду голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника;
анкети щодо ділової репутації фізичної особи (додаток 6) для ділової репутації голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника;
анкети щодо ділової репутації юридичної особи (додаток 7) щодо ділової репутації заявника;
5) інформацію про капітал та джерела його походження.
Подається аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (річної консолідованої фінансової звітності) та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності заявника за результатами календарного року (за наявності) і звітного періоду, які передують даті подання заяви про включення до Реєстру, з доданням копії фінансової звітності за рік і квартал, що передує даті подання документів (крім товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав);
6) інформацію про фінансовий стан заявника, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи – інформацію про фінансовий стан такої групи.
Подається річна та проміжна фінансова звітність, наявна станом на останній день кварталу, що передує даті подання заяви про включення до Реєстру, щодо якої суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим законодавством, в аудиторському звіті висловлено незалежну думку про відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності. Заявник, державна реєстрація якого як юридичної особи була проведена у кварталі, в якому подається заява про включення до Реєстру, документи, передбачені цим пунктом, не подає;
7) інформацію щодо організації діяльності, зокрема:
бізнес-план (бізнес-стратегію) на наступні три роки, який має містити:
мету створення та здійснення діяльності торгового репозиторію;
перелік операцій/функцій, які здійснюватиме/виконуватиме заявник у якості торгового репозиторію;
стратегію діяльності торгового репозиторію на наступні три роки (на кожен рік окремо);
стратегію та політику заявника щодо безперервності надання ним послуг;
інформацію щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення заявника, наявності програмних модулів;
план та строки передання інформації та документів іншому торговому репозиторію у разі неможливості виконання функцій торгового репозиторію;
інформацію щодо будь-яких домовленостей з іншим торговим репозиторієм (у разі наявності);
додаткові відомості (у разі наявності);
організаційну структуру заявника, яка повинна містити такі відомості про:
розподіл сфер відповідальності за напрямами діяльності заявника між головою та членами колегіального виконавчого органу, а також іншими посадовими особами (за наявності) (зазначаються напрям діяльності заявника, а також посада та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює його кураторство);
структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи тощо) заявника, що перебувають у прямому підпорядкуванні осіб, зазначених у попередньому абзаці (зазначається найменування кожного структурного підрозділу, а також у примітках – короткий опис основних функцій, які він виконує);
структурні підрозділи, що безпосередньо входять до складу структурних підрозділів, зазначених у попередньому абзаці (тобто ієрархічно перебувають на один рівень нижче зазначених структурних підрозділів) (зазначається найменування кожного структурного підрозділу);
підрозділ комплаєнсу, підрозділ управління ризиками та підрозділ внутрішнього аудиту;
зв’язки, що відображають підпорядкування посадових осіб та структурних підрозділів, зазначених у схемі;
опис системи внутрішнього контролю (підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту);
інформацію щодо функцій, послуг та діяльності, що здійснюються чи планується здійснювати з використанням аутсорсингу або за допомогою інших компаній групи (у разі наявності), яка містить:
вид процесу, функції, які передають на аутсорсинг із зазначенням людських і технічних ресурсів, необхідних для здійснення зазначеного процесу, функцій;
інформацію щодо юридичної особи, якій передано частину процесів, функцій, які забезпечують надання відповідної послуги заявником, а саме повне найменування юридичної особи (для юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською та його транслітерація українською мовами), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі – ідентифікаційний код) (для резидентів) / країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни (для нерезидента), місцезнаходження;
внутрішні правила та процедури, спрямовані на організацію надання відповідної послуги із залученням аутсорсингу, створення заявником належного контролю за виконанням таких процесів та/або функцій іншою особою, виявлення та мінімізація ризиків, пов’язаних з аутсорсингом;
інформацію про наявність спеціалістів, обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщень, необхідних для провадження діяльності торгового репозиторію;
8) внутрішні документи щодо провадження діяльності торгового репозиторію, зокрема:
внутрішні правила та інформацію про створення і забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів. Заявник повинен повідомити НКЦПФР щодо наявного конфлікту інтересів станом на дату подання заяви про включення до Реєстру;
інформацію про порядок подання інформації до торгового репозиторію, оприлюднення та доступу до інформації, яка міститься в Базі даних. Рекомендований зміст інформації є таким:
порядок направлення клієнтами інформації, зокрема формати таких повідомлень та порядок їх заповнення;
правила ведення Бази даних, включно з переліком інформації, яка вноситься до Бази даних, порядок і строки внесення записів в Базу даних;
права та обов’язки торгового репозиторію щодо інформації, направленої клієнтами;
порядок та строки надання інформації з Бази даних;
порядок направлення клієнтами зауважень до записів, внесених до Бази даних;
інформацію про тарифи (ціни) торгового репозиторію;
внутрішні правила та інформацію про відповідні засоби гарантування безпеки інформації, її передачі, мінімізації ризиків виникнення загрози цілісності, конфіденційності, доступності інформації.
Такі правила повинні містити, в тому числі, інформацію щодо:
дозволів персоналу на використання паролів для доступу до даних, із зазначенням призначення персоналу, обсягу даних, що переглядаються, будь-яких обмежень щодо використання даних;
процесів ведення журналу, що ідентифікує кожного працівника, який отримує доступ до даних, часу доступу, характеру даних, до яких здійснюється доступ, та мети;
ресурсів, методів та каналів, які буде використовувати торговий репозиторій, щоб полегшити доступ до своєї інформації;
процедур верифікації та ідентифікації осіб, які отримають доступ до даних, які будуть зберігатися в торговому репозиторії;
внутрішні правила та інформацію про процедури фіксування взаємодії з клієнтами та іншими учасниками ринків капіталу;
9) інформацію про систему та засоби, що забезпечують безперервність, постійність надання послуг, зокрема план забезпечення безперервності діяльності та план відновлення діяльності у випадку виникнення IT-інциденту та у разі виникнення форс-мажорних обставин.
У разі прийняття рішення про включення юридичної особи до Реєстру НКЦПФР видає свідоцтво про включення до Реєстру в електронній формі (додаток 8 до Порядку 1149). Рішення про включення юридичної особи до Реєстру набирає чинності на п’ятий робочий день після його прийняття.
У разі неподання заявником у визначений термін відсутніх документів та інформації НКЦПФР повідомляє такого заявника про залишення заяви про авторизацію без розгляду у зв’язку з отриманням неповного переліку документів та інформації.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vydacha-svidotstva-pro-vkliuchennia-do-reiestru-osib-upovnovazhenykh-provadyty-diialnist-torhovoho-repozytoriiu-na-rynkakh-kapitalu-ta-orhanizovanykh-tovarnykh-rynkakh/

Підстави для відмови у наданні послуги

Невідповідність засобів, що забезпечують провадження діяльності торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, вимогам законодавства., Невідповідність юридичної особи, яка має намір провадити діяльність торгового репозиторію, вимогам законодавства;, Наявність у документах неповної та/або взаємовиключної, та/або неузгодженої, та/або недостовірної інформації;

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки Стаття 88 розділ V, Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 24.11.2021 №1149 Порядок авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках, та умови провадження такої діяльності глава 1 розділу III Порядку, Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 13.06.2022 №620 Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб Пункт 2

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Свідоцтво про включення до Реєстру;, Повідомлення заявника про залишення заяви про авторизацію без розгляду у зв’язку з отриманням неповного переліку документів та інформації.

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про включення до Реєстру; | Відомості про структуру власності юридичної особи, інформацію про власників істотної участі, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи – інформацію про таку групу (Довідка про схематичне зображення структури власності юридичної особи – заявника; | Внутрішні документи щодо провадження діяльності торгового репозиторію; | Ідентифікаційні дані, відомості про ділову репутацію та професійний досвід голови та членів колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі її створення) або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду, заявника, ділову репутацію заявника; | Інформація про капітал та джерела його походження; | Інформація про систему та засоби, що забезпечують безперервність, постійність надання послуг, зокрема план забезпечення безперервності діяльності та план відновлення діяльності у випадку виникнення IT-інциденту та у разі виникнення форс-мажорних обставин. | Інформація про фінансовий стан заявника, а якщо юридична особа належить до небанківської фінансової групи – інформацію про фінансовий стан такої групи; | Інформація щодо організації діяльності; | Копія статуту юридичної особи, засвідчену такою юридичною особою, та інформацію про дату та номер державної реєстрації статуту, крім випадку наявності доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в єдиному державному реєстрі. Якщо юридична особа здійснює діяльність на підставі модельного статуту – інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу;

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Електронною поштою

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Електронною поштою

Строки надання

Звичайне надання: 40 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: 14000.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі