Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Видача свідоцтва з призначення органу з визначення технічної прийнятності

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Видача свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Призначення – надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з визначення технічної прийнятності права здійснювати певну діяльність з визначення технічної прийнятності. Рішення про видачу свідоцтва про призначення визначення технічної прийнятності приймає Мінекономіки, (до якого необхідно звернутися із відповідною заявою).

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
10.08.2022 12:18
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Керівник претендента на призначення подає документи в паперовій формі (опис сфери призначення подається також в електронній формі на електронному носії) особисто або через уповноважену ним особу через поштову скриньку Мінекономіки, чи надсилає поштою, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки) з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на призначення.
У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.
Свідоцтво про призначення надсилається призначеному органу з визначення технічної прийнятності або письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення з обґрунтуванням підстав для такої відмови надсилається претенденту на призначення в паперовій формі поштою на адресу його місцезнаходження (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у тому числі кур’єром за додаткову плату, або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи (Єдиний державний вебпортал електронних послуг “Портал Дія”, Портал електронних сервісів Мінекономіки).

Підстави для відмови у наданні послуги

недотримання претендентом на призначення установлених вимог до заяви про призначення та/або пакета документів, виявлення в пакеті документів недостовірних відомостей (крім технічних помилок), відмова претендента на призначення у допуску посадових осіб Мінрегіону та/або фахівців, залучених відповідно до частини вісімнадцятої статті 29 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, до проведення його оцінювання щодо відповідності вимогам до органів з визначення технічної прийнятності (далі – оцінювання), встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 цього закону, з підстав, не передбачених законом, або вчинення претендентом на призначення інших дій, що перешкоджають законному проведенню його оцінювання, про що посадові особи, які проводять оцінювання, складають акт, подання претендентом на призначення неповного пакета документів, У разі подання заяви про призначення та пакета документів із порушенням строку, визначеного в абзаці тринадцятому частини другої статті 35 Закону Украіни “Про технічні регламенти” та абзаці третьому частини десятої статті 29 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, заява про призначення залишається без розгляду., невідповідність претендента на призначення вимогам до органів з визначення технічної прийнятності, встановленим абзацами другим – четвертим частини першої статті 30 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
Посилання
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ст.1-166, Закон України Про надання будівельної продукції на ринку ст.1-22, Закон України Про технічні регламенти та оцінку відповідності ст.1-47, Закон України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ст.1-2, Закон України Про адміністративні послуги ст.1-20, Постанова КМУ від 12.05.2021 №471 Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності, розширення сфери призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України п.4-10, Постанова КМУ від 16.12.2015 №1057 Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання п.1-3, Постанова КМУ від 28.02.2022 №165 Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб п.1-2

Життєва подія

Діяльність у сфері технічного регулювання або метрології

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Наказ про призначення органу з визначення технічної прийнятності та свідоцтво про призначення або повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови

Документи, необхідні для отримання послуги

14. З метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів юридична особа надає такі дані:
найменування;
код згідно з ЄДРПОУ;
прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу;
реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);
контактний номер телефону;
реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернуто гарантійний внесок;
заяву в довільній формі про непоширення на заявника – юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про санкції” та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону; | 1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – Фонд), проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає документи:
1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії та засвідчену печаткою Фонду (додаток 3 до Положення 2606);
2) довідку, складену в довільній формі, яка свідчить про публікацію Повідомлення про розрахунки (у разі публічного розміщення акцій Фонду), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду;
3) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду (у разі приватного розміщення акцій Фонду);
4) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату;
5) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату;
6) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми), а також печатками Фонду та аудиторської фірми;
7) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою Фонду;
8) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії та засвідчений | Заява про призначення органом з визначення технічної прийнятності | Відомості про кваліфікацію та досвід персоналу претендента на призначення органом з визначення технічної прийнятності | Відомості про систему контролю документообігу претендента на призначення, підписані претендентом на призначення, у довільній формі | Відомості про скарги на діяльність претендента на призначення, подані протягом останніх трьох років | Декларація про те, що керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення не провадять будь-якої діяльності, що може вплинути на незалежність їх суджень або доброчесність під час виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана керівником, заступниками керівника та персоналом, відповідальним за виконання завдань з визначення технічної прийнятності, претендента на призначення, у довільній формі | Довідка про наявність у претендента на призначення доступу до засобів та обладнання, необхідних для виконання завдань з визначення технічної прийнятності будівельної продукції в межах заявленого переліку категорій будівельної продукції | Довідка про організаційну структуру претендента на призначення із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові посадових осіб, уповноважених приймати рішення щодо визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, підписана претендентом на призначення, у довільній формі | Копія документа, що визначає порядок забезпечення конфіденційності, засвідчена претендентом на призначення | Копія документа, що визначає порядок розгляду звернень та скарг претендентом на призначення, засвідчена претендентом на призначення | Копія документа, що встановлює порядок оплати праці персоналу претендента на призначення, який залучатиметься до виконання завдань з визначення технічної прийнятності в межах заявленої сфери призначення, засвідчена претендентом на призначення | Копія настанови з якості претендента на призначення, засвідчена претендентом на призначення | Опис сфери призначення для виконання завдань з визначення технічної прийнятності, визначених Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”, щодо якої претендент на призначення заявляє про свою компетентність | Декларація про те, що претендент на призначення не є юридичною особою, в якій є частка держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або кінцевими бенефіціарними власниками якої є резиденти таких держав, або щодо якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, та не є пов’язаною з ними особою, підписана претендентом на призначення, у довільній формі

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5406/details, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1534/5406/details

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 80 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі