Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Оцінка інвестиційного проекту

Коментарі
Статус: Підтверджена послуга
Назва послуги

Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Оцінка інвестиційного проекту із значними інвестиціями проводиться уповноваженим органом протягом 60 календарних днів з дня отримання документів

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Дата створення
02.08.2022 06:28
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство економіки України

Умови та випадки надання послуги

Заявник, який має намір реалізувати інвестиційний проект із значними інвестиціями та отримати державну підтримку, передбачену Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні”, готує та подає до Міністерства економіки України заявку, документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої статті 7 Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні”, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (з обов’язковим зазначенням соціального ефекту від його реалізації) та проект спеціального інвестиційного договору.
Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) за зверненням заявника надає йому організаційну та інформаційно-консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою статті 7, та їх подання до Міністерства економіки України.
За результатами оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями Міністерство економіки України готує висновок, який надсилає заявнику та уповноваженій установі протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.
У разі необхідності доопрацювання проекту спеціального інвестиційного договору уповноважений орган разом з висновком про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору надсилає заявнику зауваження до проекту договору з пропозицією щодо його доопрацювання.
Мінекономіки розглядає доопрацьований проект спеціального інвестиційного договору протягом 30 робочих днів з дня його отримання та у разі врахування заявником усіх зауважень Мінекономіки надсилає такий проект разом із проектом рішення про укладення спеціального інвестиційного договору до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.
У разі підписання висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, Мінекономіки протягом 30 робочих днів з дня підписання такого висновку надсилає проект спеціального інвестиційного договору разом із проектом рішення про його укладення до Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, який має стати стороною спеціального інвестиційного договору.Для цілей підтвердження відповідності заявника критеріям щодо його фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту заявник має право використовувати підтвердні документи материнської компанії та/або осіб, пов’язаних із заявникомвідносинами контролю.Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.Якщо заявник представлений кількома юридичними особами, зазначені документи подаються щодо кожної з таких юридичних осіб.

Підстави для відмови у наданні послуги

Виявлення під час проведення оцінки інвестиційного проекту економічних, фінансових, соціальних та/або екологічних ризиків та/або негативних наслідків, до яких може призвести його реалізація., Невідповідність заявника та/або інвестиційного проекту вимогам, передбаченим Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні”., Обсяг державної підтримки, що пропонується в інвестиційному проекті, перевищує максимально допустимий обсяг державної підтримки, передбачений статтею 4 Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні”., Подання заявником недостовірної інформації у складі заявки.

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
Посилання
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні ст. 7, Постанова КМУ від 28.07.2021 №819 “Про затвердження Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями” п. 1, Постанова КМУ від 19.05.2021 №515 “Про затвердження вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями” п. 1, Постанова КМУ від 23.06.2021 №648 “Про затвердження вимог до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями” п. 1, Постанова КМУ від 23.06.2021 №647 “Про затвердження Порядку взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями” п. 1, Постанова КМУ від 07.07.2021 №714 “Про затвердження методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями” п. 1, Постанова КМУ від 04.08.2021 №805 “Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та Переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями” п. 1, Постанова КМУ від 11.08.2021 №860 “Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” п. 1, Постанова КМУ від 13.12.2021 №1311 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” п. 1 – 3, Постанова КМУ від 09.08.2022 №881 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо інвестиційних проектів із значними інвестиціями” п. 1, Розпорядження КМУ від 17.02.2021 №133-р “Про визначення уповноваженої установи на здійснення супроводу заявника та інвестора із значними інвестиціями у підготовці та реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями” п. 1

Життєва подія

Професійна діяльність для бізнесу

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору., Висновок про недоцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та відмову в укладенні спеціального інвестиційного договору.

Документи, необхідні для отримання послуги

Заявка для оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями | Довідка, що містить перелік акціонерів (учасників) заявника, які є власниками більше 5 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі заявника, пов’язаних компаній та бенефіціарних власників, а також структуру власності заявника, що подає заявку | Довідка, що містить перелік юридичних осіб, які подають заявку (зазначається: повне найменування, інформацію про реєстрацію юридичної особи, інформацію про уповноважених осіб, контактну інформацію щодо кожної юридичної особи, що подає заявку) | Довіреність (довіреності) (за наявності) або інші документи на представництво заявника | Інформація про заявника (містить найменування юридичної особи заявника, організаційно-правова форма (корпорація, товариство тощо), дані про реєстрацію компанії (реєстраційний номер, дата, місце, орган реєстрації тощо), країна реєстрації, юридична адреса, адреса головного офісу, посадові особи (повне ім’я, документ, що посвідчує особу, посада), номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти, основні сфери господарської діяльності) | Копія (копії) аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності, який відповідає вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності заявника, фінансової звітності заявника за останній фінансовий рік або передостанній фінансовий рік (у разі відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік), підготовленої відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому заявник у будь-якому разі подає фінансову звітність за останній фінансовий рік, у тому числі за відсутності результатів аудиту фінансової звітності за останній фінансовий рік | Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (сканований документ у форматі PDF) | Довідка/виписка з рахунка (довідки/виписки з рахунків) від банку або інший документ (документи) про підтвердження наявності грошових коштів або відповідних ліквідних активів | Довідка про відповідність усім критеріям до заявника з посиланням на відповідні підтвердні документи та інформацію в них, а також розрахунки показників із зазначенням джерел отримання інформації, що підтверджують таку відповідність. Така довідка підписується уповноваженою особою заявника, а в разі коли заявниками є декілька юридичних осіб, що разом подали заявку, довідка підписується уповноваженими особами всіх юридичних осіб, що разом подали заявку | Копія довідки про інкорпорацію або іншого аналогічного документа (наприклад, витягу з торгового реєстру або витягу з реєстру компаній) (у разі, якщо Заявник – юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково до документів) | Копія офіційного документа, виданого компетентним органом іноземної держави, в якій зареєстрований заявник, або особою, що здійснює організаційне забезпечення, який підтверджує правовий статус заявника (у разі, якщо Заявник – юридична особа, що зареєстрована в іноземній державі, додатково до документів) | Лист-підтвердження від заявника (один або кілька, залежно від того, скільки юридичних осіб подають заявку) та інші документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам, визначеним частиною четвертою статті 7 Закону, поданих заявником з урахуванням положень пункту 4 Порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями | Лист-підтвердження від суб’єкта аудиторської діяльності щодо його відповідності вимогам до суб’єкта аудиторської діяльності заявника | Лист про наміри (листи про наміри) від банку (банків), які відповідають вимогам надійності банків, що визначені пунктами 27-29 цих вимог, або від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), щодо готовності надати заявнику фінансування у сумі, достатній для реалізації інвестиційного проекту, якщо заявником передбачається фінансування частини значних інвестицій в об’єкт інвестування за рахунок залучених коштів, або листпідтвердження від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав), про підписання між заявником або інвестором із значними інвестиціями та відповідною міжнародною фінансовою організацією/урядовою фінансовою організацією кредитного договору для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями. Строк дії зазначених листів повинен становити не менше ніж 24 місяці з дати подання заявки | Проект спеціального інвестиційного договору | Фінансова модель інвестиційного проекту із значними інвестиціями, яка подається в електронній формі у форматі XLS(X), з урахуванням опису ринкового середовища і результатів аналізу комерційної привабливості проекту | Договір про співпрацю (якщо юридичні особи подали спільну заявку) | Лист-зобов’язання материнської компанії та/або особи, пов’язаної із заявником
відносинами контролю. Такий лист-зобов’язання підписується уповноваженою особою та
повинен підтверджувати готовність материнської компанії та/або особи, пов’язаної із
заявником відносинами контролю, профінансувати інвестиційний проект, якщо
заявником передбачається фінансування частини значних інвестицій в об’єкт
інвестування за рахунок залучених коштів (якщо заявник використовує підтвердні
документи материнської компанії та/або осіб, пов’язаних із заявником відносинами
контролю) | Лист-підтвердження від банку (банків) щодо його відповідності вимогам до
надійності банків, якщо заявник надав лист про наміри (листи про наміри) від банку
(банків)

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом); Online: https://my.gov.ua/info/service/online-38/5265/details/0/0, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/online-38/5265/details/0/0

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 60 днів (календарні); Для проектів, фінансування яких забезпечуватиметься за рахунок залучених коштів від для проектів, фінансування яких забезпечуватиметься за рахунок залучених коштів від МФК, ЄБРР, ЄІБ, інших МФО, членом яких є Україна, або урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав): 45 днів (календарні)

Вартості надання

Звичайне надання: Безоплатне надання; Для проектів, фінансування яких забезпечуватиметься за рахунок залучених коштів від для проектів, фінансування яких забезпечуватиметься за рахунок залучених коштів від МФК, ЄБРР, ЄІБ, інших МФО, членом яких є Україна, або урядових фінансових організацій, що створені урядом (урядами) іноземної держави (іноземних держав): Безоплатне надання

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі