Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Реєстрація регламенту ІСІ та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій

Назва послуги

Реєстрація регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування необхідно подати заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
07.05.2020 13:46
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Умови та випадки надання послуги

Корпоративний інвестиційний фонд (далі – корпоративний фонд) з метою реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) подає до НКЦПФР такі документи:
1) заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру згідно з додатком 1 до Положення 1047;
2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений(у) підписами засновників (уповноважених осіб засновників – юридичних осіб), або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника – юридичної особи). У разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;
3) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(у) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально;
4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду (далі – Звіт) у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, згідно з додатком 2 до Положення 1047;
5) копію статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду;
6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;
7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;
8) регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 розділу ІІ Положення 1047 (у двох примірниках);
9) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (додаток 3 до Положення 1047). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;
10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з управління активами;
11) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення);
12) виписку банківської установи (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок;
13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду (далі – пайовий фонд) та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до НКЦПФР такі документи:
1) заяву про реєстрацію регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру згідно з додатком 6 до Положення;
2) оригінал (копію) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;
3) регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 ІІІ розділу (у двох примірниках);
4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття;
5) довідку в довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, яка містить відомості щодо:
керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім’я, по батькові);
номерів телефону та факсу компанії з управління активами;
номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни НКЦПФР.Документи, які подаються до НКЦПФР на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов’язково прошиті, пронумеровані та скріплені підписом уповноваженої особи.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-reglamentu-s-ta-vnesennya-vdomostey-pro-s-do-drs-z-vidatcheyu-svdotstvata-ta-restrats/ .

Підстави для відмови у наданні послуги

Відсутність документів, подання яких передбачено законодавством, Наявність у поданих документах недостовірної інформації, Наявність у документах, які подаються для реєстрації регламенту або внесення змін до нього, взаємовиключної інформації, Порушення порядку створення інституту спільного інвестування, Невідповідність поданих документів вимогам законодавства

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про інститути спільного інвестування” Частина 1та 2 Статті 6, Постанова КМУ від 26.10.2011 №1097 “Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг” Пункт 1, Рішення колегіального органу від 18.06.2013 №1047 “Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування” Пункт 2 Розділу ІІ та пункт 2 Розділу ІІІ

Життєва подія

Діяльність у сфері фінансових послуг або страхування

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Зареєстрований Звіт про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (для корпоративного фонду), Зареєстрований регламент, Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (для корпоративного фонду), Повідомлення про залишення заяви без розгляду, Повідомлення про відмову в реєстрації

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд | Заява про реєстрацію регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру | Виписка банківської установи (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) щодо внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок | Довідка в довільній формі, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, яка містить відомості щодо: керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім’я, по батькові); номерів телефону та факсу компанії з управління активами; номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) | Довідка про пов’язаних осіб корпоративного фонду, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Довідка у довільній формі, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду (у разі укладання договору зі зберігачем) | Звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду у двох примірниках, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Копія статуту корпоративного фонду та змін до нього (у разі наявності таких змін), засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем, погодженого компанією з управління активами (у разі його укладення) | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору про управління активами з компанією з управління активами | Оригінал (копія, засвідчена підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру з відміткою банку про його прийняття | Оригінал (копія) протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами | Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчений(а) підписом головуючого на засіданні наглядової ради, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально | Оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) установчих зборів корпоративного фонду, який містить рішення щодо затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, засвідчений(а) підписами засновників (уповноважених осіб засновників – юридичних осіб), або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду, засвідчене підписом засновника (уповноваженої особи засновника – юридичної особи) | Регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчений підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у двох примірниках) | Регламент, затверджений уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у двох примірниках) | Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто, Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

Звичайне надання: 30 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання: 1190.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі