Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Розширення діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Назва послуги

Розширення провадження виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

У разі наміру розширити діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності, в якій зазначає межі розширення своєї діяльності.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
03.04.2020 12:34
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Умови та випадки надання послуги

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії.Для розширення провадження виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення необхідно звернутись до Державної служби України з надзвичайних ситуацій з повним пакетом документів на частину того виду діяльності, на яку ліцензіат має намір розширети свою діяльність. За результатами розгляду поданих документів орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії з розширення провадження виду господарської діяльності або відмову у її видачі.Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність адміністративного приміщення на правах власності (оренди), матеріально-технічної бази згідно з видом робіт (послуг), на який одержано ліцензію, разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати, мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) відповідного рівня підготовки, що підтверджується відповідним ступенем вищої освіти, визначеним Ліцензійними умовами.Для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат забезпечує наявність мінімальної кількості працівників. Допускається залучення керівників та виконавців робіт (послуг) одночасно для кількох видів робіт (послуг) за умови відповідності їх ступеня вищої освіти, визначеного Ліцензійними умовами для певного виду робіт (послуг).
Мінімальна кількість працівників (керівників та виконавців робіт (послуг), яка встановлена для певних видів робіт (послуг) цими Ліцензійними умовами, визначається штатним розписом ліцензіата або трудовим договором (контрактом).
У разі коли для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат набирає працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) понад установлену цими Ліцензійними умовами для певних видів робіт (послуг) мінімальну кількість, ступінь вищої освіти та напрям підготовки таких працівників повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов’язаний:
використовувати системи та засоби протипожежного призначення, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності, якщо вони підлягають обов’язковій сертифікації;
вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення за формою згідно з додатками 5-10.
З метою ведення обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення ліцензіатом ведеться відповідний журнал (у паперовому або електронному вигляді), який заповнюється після виконання (надання) таких робіт (послуг) протягом трьох робочих днів з дня підписання актів їх виконання (надання). Строк зберігання журналу становить п’ять років після закінчення його ведення.
Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії.

Підстави для відмови у наданні послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам; 2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною; 3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства., Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є: 1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 12 ЗУ “Про ліцензування видів господарської діяльності”; 2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень; оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом; 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом; 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення; 5) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”.

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://e-services.dsns.gov.ua
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Кодекс від 02.10.2012 №5403-VI Кодекс цивільного захисту України п. 7, частина перша, стаття 67, Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” частина дев’ята, стаття 15, Постанова КМУ від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” пункт 13, Постанова КМУ від 23.11.2016 №852 “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення” пункт 5, Наказ ЦОВВ від 13.04.2017 №217 “Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій” картка 8.1

Життєва подія

Діяльність у сфері охорони, безпеки чи захисту

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування

Результати

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, Відмова у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, Залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, за формою визначеною у додатку 1 до Ліцензійних умов (разом з документами згідно з Ліцензійними умовами). | Копія паспорта із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган). | Відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, підписані здобувачем ліцензії (додаток № 2 до Ліцензійних умов). | Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії (додаток № 3 до Ліцензійних умов). | Копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. | Копії документів, що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах у разі подання документів на паперових носіях (додаток № 4 до Ліцензійних умов).

Спосіб подання заяви та документів

Представник заявника: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://e-services.dsns.gov.ua, Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://e-services.dsns.gov.ua

Спосіб отримання результатів надання послуги

Представник заявника: Усно, Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/, Заявник: Усно, Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/

Строки надання

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Вартості надання

Звичайне надання:

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі