Підтримайте Збройні сили України! 🇺🇦

Адміністративні послуги

Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання

Назва послуги

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

Рівень послуги
Загальнодержавна
Коротко про послугу

Якщо установа здійснює діяльність у сфері ядерної енергетики та використовує у ній джерела іонізуючого випромінювання, необхідно отримати ліцензію. Для цього заява з переліком документів подається до Державної інспекції ядерного регулювання України.

Адміністративно-територіальна одиниця, де надається послуга
Вся Україна
Статус модерації
Підтверджена
Дата створення
09.04.2020 07:13
Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна інспекція ядерного регулювання України

Умови та випадки надання послуги

До діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання належать такі види робіт:
експлуатація джерел іонізуючого випромінювання, тобто сукупність видів робіт, спрямованих на досягнення безпечним шляхом мети діяльності з джерел іонізуючого випромінювання; технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання: зарядження-перезарядження; перетарювання; ремонт; налагоджування; проведення випробовувань з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність; уведення та виведення з експлуатації установок з джерел іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж джерел іонізуючого випромінювання;
зберігання джерел іонізуючого випромінювання (крім транзитного зберігання при перевезеннях), а саме: зберігання, призначених для використання або постачання; переведених до категорії радіоактивних відходів, користувачем до передачі їх на спеціалізоване підприємство; отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.До діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії належать такі види робіт, що здійснюються лікувально-профілактичними закладами та установами: експлуатація джерел іонізуючого випромінювання, тобто сукупність видів робіт, спрямованих на виконання безпечним шляхом лікування з використанням закритих джерел іонізуючого випромінювання та генеруючих пристроїв; зберігання джерел іонізуючого випромінювання, призначених для медичного використання; отримання (придбання) джерел іонізуючого випромінювання для медичного використання.

Підстави для відмови у наданні послуги

Відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення, Виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, Наявність в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації

Категорія суб'єкта звернення
Юридична особа, Фізична особа-підприємець
Адреса доступу до послуги у електронному вигляді
https://my.gov.ua/info/service/3125/details
Нормативні документи, що регулюють надання послуги

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” абзац восьмий частини другої статті 27, Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” абзац сьомий частини першої статті 7, Постанова КМУ від 01.06.2011 №591 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії” додаток, Наказ ЦОВВ від 02.12.2002 №125 “Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання” пункт 2.1, Наказ ЦОВВ від 28.12.2007 №193 “Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії” пункт 2.1

Життєва подія

Діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг

Особа, що має право подавати скаргу
Оскаржувач, Представник оскаржувача
Можливість оскаржити в суді
Так - заповніть форму Допомога та отримайте консультацію
Позасудові органи оскарження
Результати

Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява для отримання ліцензії на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) | Висновок державної експертизи з радіаційної безпеки проектів ДІВ (у разі введення в експлуатацію нових установок з ДІВ або додаткових ДІВ, що потребують переоцінки рівня безпеки) | Довідка про кваліфікацію персоналу суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії | Довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням України або його територіальним органом, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання України (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника та на здійснення діяльності з використання ДІВ 2 категорії відповідно до категоризації ДІВ, наведеної в додатку 3 до Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року N 625 | Довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника, використання ДІВ 2 категорії) | Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії | Дозвіл, виданий територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (додається за наявності) | Документи, що засвідчують рівень безпеки нових ДІВ: копія довідки про підтвердження відповідності (для закритих ДІВ), копія сертифіката відповідності (для генеруючих пристроїв), протоколи приймальних випробувань закритих ДІВ тощо | Звіт про аналіз безпеки об’єкта використання джерел іонізуючого випромінювання | Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з використання генеруючих пристроїв | Копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт | Копія акта визначення рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, оформленого в установленому законодавством порядку (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника) | Копія акта прийняття в експлуатацію об’єкта з використання ДІВ (для нових об’єктів) | Копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з використання ДІВ 2 категорії, технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника) | Копія інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів, розробленої відповідно до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 червня 2006 року № 97, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 липня 2006 року за № 849/12723 | Копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту | Копія наказу про призначення особи, відповідальної за ведення обліку та контролю ядерних матеріалів | Методика виконання робіт щодо проведення випробовувань закритих ДІВ з метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність, узгоджена Держатомрегулюванням України у встановленому законодавством порядку | Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з використання ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки | Настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом об’єктів, призначених для поводження з РАВ, ДІВ (крім ДІВ 2 категорії), розроблена з урахуванням норм та правил з фізичного захисту | Перелік джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде використовувати | План аварійних заходів при провадженні діяльності з використання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання | План взаємодії у разі вчинення диверсії, процедура повідомлення про порушення режиму фізичного захисту на підприємстві, пам’ятки дій для персоналу (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника, використання та виробництва ДІВ 2 категорії) | Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях (включаючи методологію та протоколи щодо контролю дозоформуючих параметрів обладнання) | Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382 “Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання”, прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ | Фінансовий план забезпечення заходів фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, а при подачі заяви на отримання ліцензії на здійснення діяльності з використання ДІВ 2 категорії документ, що встановлює порядок фінансування витрат на обладнання об’єкта охоронною сигналізацією (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з технічного обслуговування ДІВ виключно на об’єктах замовника)

Спосіб подання заяви та документів

Заявник: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/3125/details, Представник заявника: Письмово; Електронною поштою, Поштою (рекомендованим листом), Особисто; Online: https://my.gov.ua/info/service/3125/details

Спосіб отримання результатів надання послуги

Заявник: Письмово; Поштою (рекомендованим листом), Особисто

Строки надання

У разі використання інших джерел іонізуючого випромінювання: 60 днів (календарні); У разі виконання робіт з технічного обслуговування: 60 днів (календарні); У разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого проміння: 60 днів (календарні)

Вартості надання

У разі використання інших джерел іонізуючого випромінювання: 2500.0 UAH; У разі виконання робіт з технічного обслуговування: 5000.0 UAH; У разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого проміння: 5000.0 UAH

0 0 голосів
Рейтинг
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі